จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษย์

ฃื่อเรื่อง : จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษย์

ชื่อผู้แต่ง : Claudio Tuniz and Patrizia Tiberi Vipraio

Call Number : 599.9 ต415จ 2565

แนะนำหนังสือ 20 มี.ค.2567

รายละเอียด: หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความเข้าใจอันน่าหลงใหลต่อชีวิตของบรรพบุรุษของพวกเรา ตลอดจนค้นหาความจริงเกี่ยวกับกระบวนการอันเป็นพลวัต ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาสังคมมนุษย์ที่ซับซ้อน ทั้งยังได้ให้มุมมองแบบองค์รวมต่อประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติและวิวัฒนาการทางสังคม โดยการดึงหลักฐานชิ้นล่าสุดจากวิทยาการแขนงต่าง ๆ ในวงกว้าง และนำเสนอสมมุติฐานใหม่ ๆ ต่อต้นกำเนิดแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ หลังจากการสำรวจการเผชิญหน้าระหว่าง “โฮโม เซเปียนส์” กับมนุษย์ “สปีชีส์” อื่น ๆ แง่มุมอันหลากหลายของชีวิตในสังคมที่อุบัติขึ้น ซึ่งได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม การงาน เวลาว่าง การเรียนรู้ อาหาร โรคภัย และบทบาทของสตรี ได้ถูกนำมาศึกษา ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่บทบาทสำคัญของการพัฒนาคน จากสัตว์ป่าสู่สัตว์บ้าน กระบวนการซึ่งลดทอนความก้าวร้าวตามธรรมชาติ และเพิ่มพูนท่าทีอันเป็นมิตร ในการนำไปสู่ความอยู่รอด จุดมุ่งเน้นอีกอย่างคือ   หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความเข้าใจอันน่าหลงใหลต่อชีวิตของบรรพบุรุษของพวกเรา ตลอดจนค้นหาความจริงเกี่ยวกับกระบวนการอันเป็นพลวัต ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาสังคมมนุษย์ที่ซับซ้อน ทั้งยังได้ให้มุมมองแบบองค์รวมต่อประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติและวิวัฒนาการทางสังคม โดยการดึงหลักฐานชิ้นล่าสุดจากวิทยาการแขนงต่าง ๆ ในวงกว้าง และนำเสนอสมมุติฐานใหม่ ๆ ต่อต้นกำเนิดแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ หลังจากการสำรวจการเผชิญหน้าระหว่าง “โฮโม เซเปียนส์” กับมนุษย์ “สปีชีส์” อื่น ๆ แง่มุมอันหลากหลายของชีวิตในสังคมที่อุบัติขึ้น ซึ่งได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม การงาน เวลาว่าง การเรียนรู้ อาหาร โรคภัย และบทบาทของสตรี ได้ถูกนำมาศึกษา ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่บทบาทสำคัญของการพัฒนาคน จากสัตว์ป่าสู่สัตว์บ้าน กระบวนการซึ่งลดทอนความก้าวร้าวตามธรรมชาติ และเพิ่มพูนท่าทีอันเป็นมิตร ในการนำไปสู่ความอยู่รอด จุดมุ่งเน้นอีกอย่างคือ “โฮโม อีโคโนมิคัส” นอกจากนี้ ความสำคัญของความคิดเชิงสัญลักษณ์ต่อการอุบัติ ของส่วนเกินในสินค้าและบริการยังถูกเน้นย้ำ พร้อมกับการวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้นำไปสู่การสะสม ความมั่งคั่งส่วนบุคคล และการพัฒนาสังคมแบบลำดับชั้นในยุคแรกได้อย่างไร ท้ายที่สุดการอภิปรายในหนังสือได้มุ่งไปแห่งมนุษย์อนาคต และความเสี่ยงที่เป็นไปได้ซึ่งมีสาเหตุจากปัญญาประดิษฐ์ วัตถุประสงค์คือการเปิดเผยรากเหง้าที่อยู่ลึกลงไปของพฤติกรรมทางสังคมของเรา
และวิถีทางที่มันกำลังจะเกี่ยวพันกับพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคม


 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษย์ / Claudio Tuniz and Patrizia Tiberi Vipraio