ต่วย’ตูน

ต่วย'ตูนชื่อนิตยสาร: ต่วย’ตูน
Print ISSN:
สำนักพิมพ์: บริษัท พี.วาทิน พรินติ้ง จำกัด

รายละเอียด
  • แนะนำนิตยสาร 10 ส.ค. 2563 ต่วย’ตูน เป็นนิตยสารรายปักษ์ ที่รวมเรื่องสั้นและขำขัน นำเสนอบทความที่น่ารู้น่าสนใจ จากทั่วโลก เกร็ดประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่า รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพร้อมด้วยภาพประกอบที่สวยงามเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 46 ฉบับที่ 542 (เม.ย.2563) – จนถึงฉบับปัจจุบัน

RowCall NumberHeading
1วารสาร 300oต่วย’ตูน (นิตยสาร)

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

RowCall NumberHeading
1วารสาร 300oการประปานครหลวง, วารสาร
2วารสาร 300oการประปาส่วนภูมิภาค, วารสาร
3วารสาร 300oเกษมบัณฑิต, วารสาร
4วารสาร 300oตำรวจ, วารสาร
5วารสาร 300oประชาคมวิจัย
6วารสาร 300oปาริชาต, วารสาร
7วารสาร 300oพิฆเนศวร์สาร
8วารสาร 300oเพศวิถีศึกษา, วารสาร
9วารสาร 300oมทร. อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วารสาร
10วารสาร 300oมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, วารสาร
11วารสาร 300oมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วารสาร
12วารสาร 300oมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, วารสาร
13วารสาร 300oมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วารสาร
14วารสาร 300oมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, วารสาร
15วารสาร 300oมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, วารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16วารสาร 300oมนุษยศาสตร์สาร (Journal of Human Sciences) ม.เชียงใหม่
17วารสาร 300oมหาวิทยาลัยพายัพ, วารสาร (Payap University Journal)
18วารสาร 300oร่มพฤกษ์, วารสาร
19วารสาร 300oรามคำแหง, วารสาร (Ramkhamheng University Journal)
20วารสาร 300oรูสมิแล, วารสาร
21วารสาร 300oโลกวันนี้วันสุข
22วารสาร 300oวรรณวิทัศน์
23วารสาร 300oวัฒนธรรม, วารสาร
24วารสาร 300oวัฒนธรรมไทย, วารสาร
25วารสาร 300oวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26วารสาร 300oวารสารบัณฑิตวิจัย
27วารสาร 300oวารสารพัฒนาสังคม
28วารสาร 300oวารสารภาษาศาสนาและวัฒนธรรม
29วารสาร 300oวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
30วารสาร 300oวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
31วารสาร 300oวารสารมานุษยวิทยา
32วารสาร 300oวารสารราชพฤกษ์
33วารสาร 300oวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
34วารสาร 300oวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35วารสาร 300oวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
36วารสาร 300oวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
37วารสาร 300oวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38วารสาร 300oวารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)
39วารสาร 300oวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
40วารสาร 300oวารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
41วารสาร 300oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
42วารสาร 300oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
43วารสาร 300oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
44วารสาร 300oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
45วารสาร 300oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
46วารสาร 300oวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ
47วารสาร 300oวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
48วารสาร 300oวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
49วารสาร 300oวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
50วารสาร 300oวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
51วารสาร 300oวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52วารสาร 300oวารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี
53วารสาร 300oวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
54วารสาร 300oวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
55วารสาร 300oวารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56วารสาร 300oวารสารหาดใหญ่วิชาการ
57วารสาร 300oวิจิตรศิลป์, วารสาร
58วารสาร 300oวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
59วารสาร 300oศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
60วารสาร 300oสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, วารสาร
61วารสาร 300oสตรีและครอบครัว, วารสาร
62วารสาร 300oสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร
63วารสาร 300oสออ.ประเทศไทย, วารสาร (Asaihl-Thailand Journal)
64วารสาร 300oสักทอง
65วารสาร 300oสังคมลุ่มน้ำโขง, วารสาร
66วารสาร 300oสังคมศาสตร์, วารสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67วารสาร 300oสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร
68วารสาร 300oสุโขทัยธรรมาธิราช, วารสาร
69วารสาร 300oเสือป่า, วารสาร
70วารสาร 300oแสงธรรมปริทัศน์, วารสาร
71วารสาร 300oอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, วารสาร

 

ต่วย’ตูน