ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๐

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยสยาม นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณฺ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

      นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม อย่างหาที่สุดมิได้


มหาวิทยาลัยสยาม โดย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้แทนพระองค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาล ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

          วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาว ๔๗ เมตร ๔๒ เซนติเมตร (๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก
นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้งพระกาฬและพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใช้เป็นพระประทานในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๐