บทบัณฑิตย์

บทบัณฑิตย์ชื่อวารสาร: บทบัณฑิตย์
Print ISSN: 0857-2992
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: เนติบัณฑิตยสภา

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 30 ก.ค. 2564  บทบัณฑิตย์ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ (Publication Ethics)โดยอ้างอิงมาจากจริยธรรมในการตีพิมพ์ที่กำหนดโดย Committee on Publication Ethics (COPE) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความของบทบัณฑิตย์มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบทบัณฑิตย์ในการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องแก่สังคมทั่วไป ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความของบทบัณฑิตย์จะต้องมีบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Holding ฉบับออนไลน์

บทบัณฑิตย์