ปณิธาน

ปณิธานชื่อวารสาร: ปณิธาน
Print ISSN: 1905-6788
TCI: N/A
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 31 ก.ค. 2564  ปณิธาน ก่อตั้งขึ้นโดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (2) เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ มีขอบเขตการตีพิมพ์เนื้อหาเน้นบทความ (1) ด้านปรัชญา (Philosophy) และศาสนา (Religion) เป็นหลัก (2) ด้านวรรณกรรม (Literature) วัฒนธรรม (Culture) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนา

Holding ฉบับออนไลน์

ปณิธาน