ผาสุก

ผาสุกชื่อนิตยสาร: ผาสุก
Print ISSN: 0125-0796
สำนักพิมพ์: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

รายละเอียด
  • แนะนำนิตยสาร 24 ส.ค. 2563 นิตยสารผาสุก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และสารประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนเผยแพร่ความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต โดยมีกำหนดเผยแพร่ทุก 4 เดือน เพื่อเป็นอภินันทนาการแก่บุคคลและหน่วยงานทั่วไปอันได้แก่ ผู้นำประเทศ ผู้นำชุมนุมทั่วภูมิภาค และหน่วยงานต่างๆทั่วไป อีกทั้งยังเป็นนิตยสารที่ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชนจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติอีกด้วย

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 22-23 ฉบับที่ 124-131 (2542-2543) – ปีที่ 42 ฉบับที่ 198 (พ.ค.-ส.ค.2562)

RowCall NumberHeading
1 วารสาร 650oผาสุก


วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

RowCall NumberHeading
1วารสาร 650oBrand Age (นิตยสาร)
2วารสาร 650oBusiness+
3วารสาร 650oBusiness Law & Human Resources Variety
4วารสาร 650oCEO Thailand (นิตยสาร)
5วารสาร 650oChulalongkorn Review
6วารสาร 650oCIO World & Business
7วารสาร 650oCPD & Account (วารสาร)
8วารสาร 650oCustoms Import-Export
9วารสาร 650oe-commerce (นิตยสาร)
10วารสาร 650oe Leader (นิตยสาร)
11วารสาร 650oFor quality (วารสาร)
12วารสาร 650oForbes Thailand
13วารสาร 650oHi-class (ไฮ-คลาส)
14วารสาร 650oIndustrial technology review (วารสาร)
15วารสาร 650oLogistic manager
16วารสาร 650oLogistics digest (วารสาร)
17วารสาร 650oLogistics network
18วารสาร 650oLogistics Thailand โลจิสติกส์ ไทยแลนด์ (วารสาร)
19วารสาร 650oM&W Money and wealth (วารสาร)
20วารสาร 650oMake money (นิตยสาร)
21วารสาร 650oManagement best practices
22วารสาร 650oMarketeer (วารสาร)
23วารสาร 650oMarketPlus (นิตยสาร)
24วารสาร 650oMBA-KKU Journal
25วารสาร 650oMBA (นิตยสาร)
26วารสาร 650oMoney & wealth
27วารสาร 650oPEOPLE MAGAZINE
28วารสาร 650oProductivity World
29วารสาร 650oREIC วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
30วารสาร 650oS+M strategy + marketing
31วารสาร 650oSM Strategy+Marketing Magazine
32วารสาร 650oSME Thailand
33วารสาร 650oSMEs Today
34วารสาร 650oStock Focus Magazine
35วารสาร 650oTax & Business Review
36วารสาร 650oTax planning magazine
37วารสาร 650oThai Commerce (ไทย คอมเมิร์ซ)
38วารสาร 650oThailand Economic & Business Review
39วารสาร 650oThailand industrial today
40วารสาร 650oThailand Insurance (ไทยแลนด์ อินชัวรันส์)
41วารสาร 650oThe Knowledge
42วารสาร 650oกรมบัญชีกลาง, วารสาร
43วารสาร 650oการค้าระหว่างประเทศ, วารสาร (International Trade Forum)
44วารสาร 650oการงบประมาณ, วารสาร (Budget Journal)
45วารสาร 650oการเงินการคลัง (Finance and Fiscal Journal)
46วารสาร 650oการเงินธนาคาร (วารสาร)
47วารสาร 650oการบริหารท้องถิ่น, วารสาร
48วารสาร 650oการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, วารสาร
49วารสาร 650oเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, วารสาร
50วารสาร 650oขายดี by แก้จน
51วารสาร 650oงานวันนี้ (นิตยสาร)
52วารสาร 650oจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (Chulalongkorn Business Review)
53วารสาร 650oฉลาดซื้อ (Smart buyer magazine)
54วารสาร 650oซีไอโอ ฟอรัม (CIO Forum)
55วารสาร 650oดอกเบี้ย (The Interest)
56วารสาร 650oตลาดบ้าน (นิตยสาร)
57วารสาร 650oตลาดหลักทรัพย์, วารสาร
58วารสาร 650oธนาคารอาคารสงเคราะห์ (วารสาร)
59วารสาร 650oธุรกิจก้าวหน้า (Advanced Business Magazine)
60วารสาร 650oนักบริหาร, วารสาร
61วารสาร 650oบริหารธุรกิจ, วารสาร (Journal of Business Administration)
62วารสาร 650oบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือสาร, วารสาร
63วารสาร 650oบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, วารสาร (Srinakharinwirot Business Journal-SBJ)
64วารสาร 650oบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วารสาร
65วารสาร 650oประกันชีวิต
66วารสาร 650oประกันภัย, วารสาร
67วารสาร 650oประมวลข่าวแรงงาน (วารสาร)
68วารสาร 650oปัญญาภิวัฒน์, วารสาร
69วารสาร 650oผาสุก
70วารสาร 650oผู้จัดการ 360 องศา
71วารสาร 650oผู้ส่งออก (นิตยสาร)
72วารสาร 650oพลาสติก
73วารสาร 650oพัฒนบริหารศาสตร์, วารสาร
74วารสาร 650oมหาวิทยาลัยศิลปากร, วารสาร
75วารสาร 650oมาตรฐานการบัญชี
76วารสาร 650oมาตรฐานการสอบบัญชี
77วารสาร 650oรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ – แรงงาน
78วารสาร 650oรายงานนโยบายการเงิน
79วารสาร 650oรายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ
80วารสาร 650oแรงงานสัมพันธ์, วารสาร (ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน)
81วารสาร 650oโลกการค้า Commercial World (วารสาร)
82วารสาร 650oวารสาร ส.อ.ท.( Industry Focus)
83วารสาร 650oวารสารการค้าโลก
84วารสาร 650oวารสารการประกันภัย (กรมการประกันภัย)
85วารสาร 650oวารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
86วารสาร 650oวารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. (BAAC Research and Development Journal)
87วารสาร 650oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
88วารสาร 650oวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
89วารสาร 650oวารสารสวนดุสิต
90วารสาร 650oวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, วารสาร
91วารสาร 650oเศรษฐกิจและสังคม, วารสาร
92วารสาร 650oเศรษฐทัศน์
93วารสาร 650oเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, วารสาร
94วารสาร 650oเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์, วารสาร
95วารสาร 650oเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, วารสาร
96วารสาร 650oเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยรังสิต)
97วารสาร 650oสตท. จุลสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
98วารสาร 650oสถานการณ์ตลาดแรงงาน, วารสาร
99วารสาร 650oสถานการณ์แรงงาน กระทรวงแรงงาน
100วารสาร 650oสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน
101วารสาร 650oสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา
102วารสาร 650oสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, วารสาร
103วารสาร 650oสยามวิชาการ Siam Academic Review
104วารสาร 650oสุทธิปริทัศน์, วารสาร
105วารสาร 650oเส้นทางเศรษฐี
106วารสาร 650oโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์

 

ผาสุก