มังรายสาร

มังรายสารชื่อวารสาร: มังรายสาร
Print ISSN: 2672-9113
TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: Institute of International Language and Culture, Chiangrai Rajabhat University

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 10 ส.ค. 2564 มังรายสาร สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านภาษาและวัฒนธรรม คติชนวิทยา การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีวาระการออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้บทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ (Peer Review) จำนวน 3 คน โดยข้อมูลของผู้ประเมินและผู้เขียน(ผู้นิพนธ์) จะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind Peer review) ทั้งนี้ ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร

Holding ฉบับออนไลน์

มังรายสาร