ม.เกษตร จัดทำ E-book “หนังสือของพ่อ”

ม.เกษตร จัดทำ E-book “หนังสือของพ่อ”ม.เกษตร จัดทำ E-book “หนังสือของพ่อ”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมหนังสือที่เรียบเรียงพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมถึงหน่วยงานเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด “หนังสือของพ่อ” มีทั้งหมด ๕๔ เล่มด้วยกัน โดยบริการให้ผู้ที่สนใจเข้าชมและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผ่านเว็บไซต์ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/King-Rama9.php (คลิกเปิดแท็บใหม่/open in new tab)

ม.เกษตร จัดทำ E-book “หนังสือของพ่อ”