รังสีอาทิตย์ = Solar Radiation

แนะนำหนังสือประจำวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567

ชื่อหนังสือ : รังสีอาทิตย์ = Solar Radiation

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย*

เลขเรียกหนังสือ : 523.72 ส923ร 2557

รายละเอียด : หนังสือกล่าวถึงเรื่องของ “รังสีอาทิตย์” ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของโลก และสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยอาศัยหลักของการคำนวณ การวัดรังสีอาทิตย์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลรังสีอาทิตย์ตลอดจนรังสีอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยรายละเอียดดังที่กล่าวมาจึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านรังสีอาทิตย์ ฟิสิกส์บรรยากาศ อุตุนิยมวิทยา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์สุริยะ (Solar Cell System) ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Heating System) และระบบอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์ (Solar Drying System) เป็นต้น

*หมายเหตุ : ปัจจุบันเจ้าของผลงานหนังสือเล่มนี้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)