วารสารการบริหารปกครอง

วารสารการบริหารปกครองชื่อวารสาร: วารสารการบริหารปกครอง
Print ISSN: 2697-4029
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 11 ก.ย 2564 วารสารการบริหารปกครอง มีวัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารภาครัฐ 3. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ใช้นำเสนอผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารการบริหารปกครอง