วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์

วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ชื่อวารสาร: วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
Print ISSN: 2730-3187
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: เครือข่ายส่งเสริมงานวิชาการทางสังคมศาสตร์

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 16 ก.ย 2564 วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสหวิทยาการสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา พระพุทธศาสนาและปรัชญา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์