วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

วารสารการพยาบาลและสุขภาพชื่อวารสาร: วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
Print ISSN: 2697-5912
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 17 ก.ย 2564 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยทางการพยาบาลการผดุงครรภ์ และสุขภาพของคณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการทั่วไป 2. เพื่อเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางสุขภาพและการพยาบาล 3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ