วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ชื่อวารสาร: วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ : Human Resource and Organization Development Journal
Print ISSN: 1906-7321
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ส.ค. 2562 วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์มุ่งส่งเสริมการจัดพิมพ์และเผยแพร่การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ แนวคิดทฤษฎีและหลักวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รวมทั้ง ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต,ผลงาน และคุณภาพชีวิตของคนในองค์การ สร้างเครือข่ายชุมชนวิชาการ และวิชาชีพทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การทั้งในและต่างประเทศโดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม
Description: The Human Resource and Organization Development Journal publishes scholarly empirical, theoretical, and professional articles in human resource and organization development. Manuscript suitable for publication in the HROD Journal cover such areas as human resource development, human resource management, organization development, leadership, management, innovation. Additionally, the HROD Journal aims for networking both domestic and global scholars and professionals in human resource and organization development.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2557) – ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Human Resource and Organization Development Journal


วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ : Human Resource and Organization Development Journal