วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนาชื่อวารสาร: วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา
Print ISSN: 1905-2219
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 21 ก.ย 2564 วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในภายนอกสถาบัน 2.เพื่อนำเสนอและพัฒนาศักยภาพและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าและบทความทางวิชาการของคณาจารย์ และนักวิชาการภายนอก 3.เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา