วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)ชื่อวารสาร: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Print ISSN: 1905-7121
TCIกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 22 ก.ย 2564 วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) First launched in 2007 by Naresuan University, Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) is peer-reviewed and published as hardcopy and online open-access journal. A journal for research articles and review articles in the fields of Linguistics, Humanities, Fine Arts, Applied Arts (Music), Social Sciences, Education, Law, Business Administration, Economics, Communications and other related fields.

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)