วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายชื่อวารสาร: วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Print ISSN: 2697-5955
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 23 ก.ย 2564 วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิชาการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง 

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย