วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชื่อวารสาร: วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Print ISSN: 0857-7536
สำนักพิมพ์:

รายละเอียด
  • แนะนำวารสาร 16 ส.ค. 2563 วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้การบริหารงานบุคคล และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งในวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังได้คัดสรรบทความอีกมากมายไว้ให้ท่านได้ อาทิ เช่น ในฉบับที่ 4 ก.ค.-ก.ย.2562 มีบทความที่ชื่อว่า “ครู” ในฐานะ “นักวิจัย” เป็นต้น

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 24-25 ฉบับที่ 1-4 (2547-2548) – ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2562)

Row Call Number Heading
1  วารสาร 370 oวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 370 oApheit Journal
2 วารสาร 370 oการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร
3 วารสาร 370 oการศึกษาไทย, วารสาร
4 วารสาร 370 oการศึกษาและการพัฒนาสังคม, วารสาร
5 วารสาร 370 oข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, วารสาร
6 วารสาร 370 oความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ, วารสาร
7 วารสาร 370 oจันทรเกษมสาร (Chandrakasem Rajabhat University Journal)
8 วารสาร 370 oดุษฎีสารสยาม
9 วารสาร 370 oเทคโนสาร
10 วารสาร 370 oนวัตกรรมการเรียนการสอน, วารสาร
11 วารสาร 370 oบริหารการศึกษา มศว, วารสาร
12 วารสาร 370 oพัฒนาเทคนิคศึกษา
13 วารสาร 370 oมศว โลกทัศน์ วารสาร (มุมมองใหม่ของโลกการศึกษาไทย)
14 วารสาร 370 oมหาวิทยาลัยทักษิณ, วารสาร (Thaksin University Journal)
15 วารสาร 370 oราชนครินทร์, วารสาร
16 วารสาร 370 oวงการครูและบุคลากรทางการศึกษา, วารสาร
17 วารสาร 370 oวารสารครุศาสตร์ Journal of the Faculty of Education, Chulaongkorn University
18 วารสาร 370 oวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ (Journal of Graduate Studies…)
19 วารสาร 370 oวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakon Graduate Studids Journal)
20 วารสาร 370 oวารสารพิชญทรรศน์
21 วารสาร 370 oวารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม (Saengtham College Journal)
22 วารสาร 370 oวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
23 วารสาร 370 oวิทยาจารย์
24 วารสาร 370 oวิธีวิทยาการวิจัย, วารสาร
25 วารสาร 370 oศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วารสาร
26 วารสาร 370 oศิลปากร
27 วารสาร 370 oศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, วารสาร
28 วารสาร 370 oศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร
29 วารสาร 370 oศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, วารสาร

 

วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา