วารสารธรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารธรรมศาสตร์: Thammasat University Journal
Print ISSN: 0125-3670
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ก.ย. 2562 วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และความคิดใหม่ๆ ในแขนงวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอผลงานทางวิชาการ
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (2553) – ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Thammasat University Journal


วารสารธรรมศาสตร์: Thammasat University Journal