วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชื่อวารสาร: วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Print ISSN: 2465-4477
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 16 ต.ค. 2564 วารสารนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารวิชาการและมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ (1) การบริหารธุรกิจพาณิชย์การบัญชีและการจัดการ (2) รัฐศาสตร์และการบริหารรัฐกิจ (3) สหวิทยาการ

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา