วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชื่อวารสาร: วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Print ISSN: 1906-7739
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 20 ต.ค. 2564 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำ “วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่หนึ่ง ตีพิมพ์บทความเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี พ.ศ. 2554 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ (ปีละ 1 ฉบับ) จากนั้นได้เลิกดำเนินการจัดทำไป และช่วงที่สอง ได้ดำเนินการจัดทำอีกครั้งหนึ่ง เริ่มตีพิมพ์บทความเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปัจจุบันวารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) กลุ่มที่ 2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง