วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ ชื่อวารสาร: วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ 
Print ISSN: 2539-7222
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 19 ต.ค. 2564 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำ วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งการพัฒนายกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์