วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ชื่อวารสาร: วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
Print ISSN: 1685-5477
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 28 ต.ค. 2564 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอนวัตกรรม และความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาชีพของผู้เกี่ยวข้องในสายงานนิเทศศาสตร์  3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้สนใจองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์  4. เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์