วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.ชื่อวารสาร: วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
Print ISSN: 1906-6996
TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 27 ต.ค. 2564 วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. มีนโยบายรับพิจารณาบทความหรือข้อเขียนของนักวิชาการ นักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานได้มาตรฐานตามที่วารสารได้กำหนดไว้

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.