วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้าชื่อวารสาร: วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
Print ISSN: 1905-6826
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 3 พ.ย. 2564 วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า เป็นวารสารวิชาการระดับชาติในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการของ สมศ. และ วารสารในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 2 NIDA Business Journal (NBJ) is strictly committed to upholding the research and publication ethics. The journal may review by editorial’s board and readers (at least 3 from internal and external) aiming at providing a national forum for effective communication of innovative research findings that contribute significantly to further the knowledge in business administration and its related field. Hence, the target audience consists of academicians, business administrators and practitioners, industrialists, researchers, students, and NIDA Graduate School of Business’s Alumni. The journal is published in paper format and also online & open access at www.nidabusinessschool.com.

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า