วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารชื่อวารสาร: วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
Print ISSN: 2672-9091
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 4 พ.ย. 2564 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการสนับสนุนผลงานวิชาการให้เผยแพร่ไปสู่ผู้อ่านในวงกว้าง

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร