วารสารบริหารธุรกิจ

วารสารบริหารธุรกิจชื่อวารสาร: วารสารบริหารธุรกิจ
Print ISSN: 0125-233X
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 2 พ.ย. 2564 วารสารบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อต้องการนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) เพื่อที่จะให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ (Managerial Contributions) ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ 2.เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ในอันที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่เรื่องราวเชิงบริหารธุรกิจในแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนในสังคมธุรกิจโดยทั่วไป

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารบริหารธุรกิจ