วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
Print ISSN: 1906-9839
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 11 พ.ย. 2564 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย 2.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม