วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษาชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Print ISSN: 2651-1800
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 12 พ.ย. 2564 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และด้านการศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา