วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Print ISSN: 2408-1620
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 16 พ.ย. 2564 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา