วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์

วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์
Print E-ISSN: 2630-0648
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 18 พ.ย. 2564 วารสาร บัณฑิตสาเกตปริทรรศน์  เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์