วารสารปาริชาต

วารสารปาริชาตชื่อวารสาร: วารสารปาริชาต
Print ISSN: 0857-0884
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 26 พ.ย. 2564 วารสารปาริชาต เป็นวารสารเผยแพร่และรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ และผลงานวิชาการรับใช้สังคมทางด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเงินของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารปาริชาต