วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Print ISSN: 1513-5454
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียด
  • แนะนำวารสาร 5 ก.ย. 2563 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวารสารวิชาการด้านพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการศึกษาทางการพยาบาล บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และใช้กระบวนการปิดบังชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Double-blind Review Processes) บทความที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดออกเล่มวารสารทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) – มกราคม – มิถุนายน (เผยแพร่ 8 – 10 บทความในเดือนกรกฎาคม)  – กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ 8 – 10 บทความในเดือนมกราคมปีถัดไป)

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 1-4 ฉบับที่ 1-6 (ม.ค.2543-มิ.ย.2546) – ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 (ก.ค.-ธ.ค.2562)

Row Call Number Heading
1  วารสาร 610 oวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (Journal of Nursing,Siam University)

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 610 oAMARIN Baby&Kids (นิตยสาร)
2 วารสาร 610 oChulalongkorn Medical Bulletin
3 วารสาร 610 oHealth & cuisine
4 วารสาร 610 oHealthToday
5 วารสาร 610 oModernmom
6 วารสาร 610 oPCFM วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
7 วารสาร 610 oSecret
8 วารสาร 610 oThai Nursing Time
9 วารสาร 610 oการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, วารสาร (Nursing Public Health and Education Journal)
10 วารสาร 610 oการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, วารสาร (The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health)
11 วารสาร 610 oการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, วารสาร (Journal of Nursing and Health Care)
12 วารสาร 610 oการพยาบาลและการศึกษา, วารสาร (Journal of Nursing and Education)
13 วารสาร 610 oการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, วารสาร
14 วารสาร 610 oการศึกษาพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Education)
15 วารสาร 610 oการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, วารสาร
16 วารสาร 610 oก้าวทันโรค (วารสาร)
17 วารสาร 610 oคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร
18 วารสาร 610 oชีวจิต (นิตยสาร)
19 วารสาร 610 oพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing)
20 วารสาร 610 oพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, วารสาร
21 วารสาร 610 oพยาบาลทหารบก, วารสาร (The Journal of the Royal Thai Army Nurses)
22 วารสาร 610 oพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วารสาร (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University)
23 วารสาร 610 oพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสาร (Journal of Nursing,Siam University)
24 วารสาร 610 oพยาบาลศาสตร์,วารสาร (มหาวิทยาลัยมหิดล) Journal of Nursing Science (Mahidol University)
25 วารสาร 610 oพยาบาลสภากาชาดไทย, วารสาร
26 วารสาร 610 oพยาบาลสาธารณสุข, วารสาร (Journal of Public Health Nursing )
27 วารสาร 610 oพยาบาลสาร (Nursing Journal) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 วารสาร 610 oพฤติกรรมศาสตร์, วารสาร
29 วารสาร 610 oมฉก.วิชาการ, วารสาร
30 วารสาร 610 oมหาวิทยาลัยคริสเตียน, วารสาร
31 วารสาร 610 oมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
32 วารสาร 610 oแม่และเด็ก
33 วารสาร 610 oรักลูก (นิตยสาร)
34 วารสาร 610 oรามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing Journal)
35 วารสาร 610 oโรงพยาบาลชุมชน
36 วารสาร 610 oวิจัยทางการพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Research)
37 วารสาร 610 oวิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
38 วารสาร 610 oสนองโอฐสภากาชาดไทย (วารสาร)
39 วารสาร 610 oสภาการพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Council)
40 วารสาร 610 oสาธารณสุขและการพัฒนา, วารสาร
41 วารสาร 610 oสำนักการแพทย์ทางเลือก, วารสาร
42 วารสาร 610 oสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, วารสาร (Journal of Mental Health of Thailand)
43 วารสาร 610 oอาหาร & สุขภาพ

 

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม