วารสารพยาบาลศาสตร์

วารสารพยาบาลศาสตร์ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลศาสตร์
Print ISSN: 0125-8885
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 30 พ.ย. 2564 วารสารพยาบาลศาสตร์ [Print ISSN: 0125-8885 / Online ISSN: 2651-1959] เป็นวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีระบบการประเมินบทความต้นฉบับโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอย่างน้อย 2 คน ด้วยวิธีการปิดบังชื่อผู้ประเมินและชื่อผู้เขียนบทความ วารสารพยาบาลศาสตร์ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม / ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน / ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน / ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ทางการปฏิบัติ การศึกษา การจัดการ และนโยบาย วารสารพยาบาลศาสตร์รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความปริทัศน์ บทความเกี่ยวกับประเด็นระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรม บทวิพากษ์บทความที่ได้เผยแพร่ในวารสารพยาบาลศาสตร์ และรายงานการศึกษาทางคลินิกของการพยาบาลทุกสาขา โดยวารสารรับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารพยาบาลศาสตร์