วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
Print ISSN: 0125-2690
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด: วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  นี้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพบทความ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์