วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Print ISSN: 1906-1048
สำนักพิมพ์:  สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด
  • แนะนำวารสาร 25 ส.ค. 2563 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการ (Article) สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) วิจารณ์หนังสือ (Book Review) และจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to the Editor) มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ และผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2557)– ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2562)

Row Call Number Heading
1 วารสาร 300 oวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 300 oการประปานครหลวง, วารสาร
2 วารสาร 300 oการประปาส่วนภูมิภาค, วารสาร
3 วารสาร 300 oเกษมบัณฑิต, วารสาร
4 วารสาร 300 oต่วย’ตูน (นิตยสาร)
5 วารสาร 300 oตำรวจ, วารสาร
6 วารสาร 300 oประชาคมวิจัย
7 วารสาร 300 oปาริชาต, วารสาร
8 วารสาร 300 oพิฆเนศวร์สาร
9 วารสาร 300 oเพศวิถีศึกษา, วารสาร
10 วารสาร 300 oมทร. อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วารสาร
11 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, วารสาร
12 วารสาร 300 oมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วารสาร
13 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, วารสาร
14 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วารสาร
15 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, วารสาร
16 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, วารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์สาร (Journal of Human Sciences) ม.เชียงใหม่
18 วารสาร 300 oมหาวิทยาลัยพายัพ, วารสาร (Payap University Journal)
19 วารสาร 300 oมูลนิธิชัยพัฒนา
20 วารสาร 300 oร่มพฤกษ์, วารสาร
21 วารสาร 300 oรามคำแหง, วารสาร (Ramkhamheng University Journal)
22 วารสาร 300 oรูสมิแล, วารสาร
23 วารสาร 300 oโลกวันนี้วันสุข
24 วารสาร 300 oวรรณวิทัศน์
25 วารสาร 300 oวัฒนธรรม, วารสาร
26 วารสาร 300 oวัฒนธรรมไทย, วารสาร
27 วารสาร 300 oวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 วารสาร 300 oวารสารบัณฑิตวิจัย
29 วารสาร 300 oวารสารพัฒนาสังคม
30 วารสาร 300 oวารสารภาษาศาสนาและวัฒนธรรม
31 วารสาร 300 oวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
32 วารสาร 300 oวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
33 วารสาร 300 oวารสารมานุษยวิทยา
34 วารสาร 300 oวารสารราชพฤกษ์
35 วารสาร 300 oวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
36 วารสาร 300 oวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 วารสาร 300 oวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
38 วารสาร 300 oวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
39 วารสาร 300 oวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40 วารสาร 300 oวารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)
41 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
42 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
43 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
44 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
45 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
46 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
47 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
48 วารสาร 300 oวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ
49 วารสาร 300 oวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
50 วารสาร 300 oวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
51 วารสาร 300 oวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
52 วารสาร 300 oวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
53 วารสาร 300 oวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54 วารสาร 300 oวารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี
55 วารสาร 300 oวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
56 วารสาร 300 oวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
57 วารสาร 300 oวารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
58 วารสาร 300 oวารสารหาดใหญ่วิชาการ
59 วารสาร 300 oวิจิตรศิลป์, วารสาร
60 วารสาร 300 oวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
61 วารสาร 300 oศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
62 วารสาร 300 oสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, วารสาร
63 วารสาร 300 oสตรีและครอบครัว, วารสาร
64 วารสาร 300 oสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร
65 วารสาร 300 oสออ.ประเทศไทย, วารสาร (Asaihl-Thailand Journal)
66 วารสาร 300 oสักทอง
67 วารสาร 300 oสังคมลุ่มน้ำโขง, วารสาร
68 วารสาร 300 oสังคมศาสตร์, วารสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
69 วารสาร 300 oสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร
70 วารสาร 300 oสุโขทัยธรรมาธิราช, วารสาร
71 วารสาร 300 oเสือป่า, วารสาร
72 วารสาร 300 oแสงธรรมปริทัศน์, วารสาร
73 วารสาร 300 oอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, วารสาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี