วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
Print E-ISSN: 2651-2009
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 15 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หรือ Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus  ISSN : 2651-2009 (Online) is An Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus. The main objectives of the journal 1)To promote and publicize the academic and research works on Buddhism, Philosophy, Education, Political Science, Public Administration and interdisciplinary studies of the Humanities. 2)To be the forum for exchanging knowledge and views concerning the research methodology and the research infrastructure in the field of Buddhist studies and social sciences in order to cope with the educational quality assurance. 3)To promote innovation and develop the quality of the research on the fields that are helpful to national development. The target groups are faculty member, authorities, researchers and students both inside and outside the university. Open to research articles Academic Articles And or book reviews  to consider published in a journal. All published articles have been reviewed by at least 2 experts in a double blind peer-reviewed manner. Period of issue : Two volumes per year (January-June and July-December). The Journal accepts manuscripts in both Thai and English language..

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด