วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Print ISSN: 1905-4165
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 18 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ได้ใช้เป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัย โดยมุ่งเน้นในสาขาครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องที่ยว นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ กฎหมาย และสารสนเทศ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการและงานวิจัย

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี