วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Print ISSN: 2672-9911
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 19 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หรือ Journal of Vongchavalitkul University (JVU) is a peer-reviewed journal publishing high quality articles in engineering, health science and interdisciplinary science and technology. JVU serves both academics and researchers who require knowledges from original research works and new theoretical concept. JVU publishes 2 issues per year at the end of June and December

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล