วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนาชื่อวารสาร: วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา
Print ISSN: 0858-8511
สำนักพิมพ์: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด
  • แนะนำวารสาร 11 ส.ค. 2563 วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว กิจกรรมและการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการประสานงานและประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ฉบับเดือน ส.ค.2551– จนถึงฉบับปัจจุบัน

RowCall NumberHeading
1วารสาร 300oมูลนิธิชัยพัฒนา

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

RowCall NumberHeading
1วารสาร 300oการประปานครหลวง, วารสาร
2วารสาร 300oการประปาส่วนภูมิภาค, วารสาร
3วารสาร 300oเกษมบัณฑิต, วารสาร
4วารสาร 300oต่วย’ตูน (นิตยสาร)
5วารสาร 300oตำรวจ, วารสาร
6วารสาร 300oประชาคมวิจัย
7วารสาร 300oปาริชาต, วารสาร
8วารสาร 300oพิฆเนศวร์สาร
9วารสาร 300oเพศวิถีศึกษา, วารสาร
10วารสาร 300oมทร. อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วารสาร
11วารสาร 300oมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, วารสาร
12วารสาร 300oมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วารสาร
13วารสาร 300oมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, วารสาร
14วารสาร 300oมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วารสาร
15วารสาร 300oมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, วารสาร
16วารสาร 300oมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, วารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17วารสาร 300oมนุษยศาสตร์สาร (Journal of Human Sciences) ม.เชียงใหม่
18วารสาร 300oมหาวิทยาลัยพายัพ, วารสาร (Payap University Journal)
19วารสาร 300oมูลนิธิชัยพัฒนา
20วารสาร 300oร่มพฤกษ์, วารสาร
21วารสาร 300oรามคำแหง, วารสาร (Ramkhamheng University Journal)
22วารสาร 300oรูสมิแล, วารสาร
23วารสาร 300oโลกวันนี้วันสุข
24วารสาร 300oวรรณวิทัศน์
25วารสาร 300oวัฒนธรรม, วารสาร
26วารสาร 300oวัฒนธรรมไทย, วารสาร
27วารสาร 300oวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28วารสาร 300oวารสารบัณฑิตวิจัย
29วารสาร 300oวารสารพัฒนาสังคม
30วารสาร 300oวารสารภาษาศาสนาและวัฒนธรรม
31วารสาร 300oวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
32วารสาร 300oวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
33วารสาร 300oวารสารมานุษยวิทยา
34วารสาร 300oวารสารราชพฤกษ์
35วารสาร 300oวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
36วารสาร 300oวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37วารสาร 300oวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
38วารสาร 300oวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
39วารสาร 300oวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40วารสาร 300oวารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)
41วารสาร 300oวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
42วารสาร 300oวารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
43วารสาร 300oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
44วารสาร 300oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
45วารสาร 300oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
46วารสาร 300oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
47วารสาร 300oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
48วารสาร 300oวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ
49วารสาร 300oวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
50วารสาร 300oวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
51วารสาร 300oวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
52วารสาร 300oวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
53วารสาร 300oวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54วารสาร 300oวารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี
55วารสาร 300oวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
56วารสาร 300oวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
57วารสาร 300oวารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
58วารสาร 300oวารสารหาดใหญ่วิชาการ
59วารสาร 300oวิจิตรศิลป์, วารสาร
60วารสาร 300oวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
61วารสาร 300oศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
62วารสาร 300oสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, วารสาร
63วารสาร 300oสตรีและครอบครัว, วารสาร
64วารสาร 300oสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร
65วารสาร 300oสออ.ประเทศไทย, วารสาร (Asaihl-Thailand Journal)
66วารสาร 300oสักทอง
67วารสาร 300oสังคมลุ่มน้ำโขง, วารสาร
68วารสาร 300oสังคมศาสตร์, วารสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
69วารสาร 300oสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร
70วารสาร 300oสุโขทัยธรรมาธิราช, วารสาร
71วารสาร 300oเสือป่า, วารสาร
72วารสาร 300oแสงธรรมปริทัศน์, วารสาร
73วารสาร 300oอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, วารสาร

 

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา