วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

วารสารวิธีวิทยาการวิจัยชื่อวารสาร: วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
Print ISSN: 0857-2933
สำนักพิมพ์: ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด
  • แนะนำวารสาร 29 ส.ค. 2563 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย จัดเป็นวารสารที่มีคุณภาพอยู่ในกลุ่มหนึ่งของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Citation Index Center) ซึ่งรับรองโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การดำเนินงานของวารสาร ฯ จะอยู ่ภายใต้การบริหารงานโดยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเผยแพร่วารสารฉบับแรกตั้งแต่พ.ศ. 2529 วารสารวิธีวิทยาการวิจัยมีจุดเน้นในการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจัย (Research methodology) การวัดและประเมินผล (Measurement andevaluation) สถิติ (Statistics) ร่วมกับองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์การศึกษาและ จิตวิทยาเป็นต้น โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ฉบับที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค.-ธ.ค.2545) – ปีที่ 32 ฉบับ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2562)

Row Call Number Heading
1 วารสาร 370 oวารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology)

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 370 oApheit Journal
2 วารสาร 370 oการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร
3 วารสาร 370 oการศึกษาไทย, วารสาร
4 วารสาร 370 oการศึกษาและการพัฒนาสังคม, วารสาร
5 วารสาร 370 oข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, วารสาร
6 วารสาร 370 oความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ, วารสาร
7 วารสาร 370 oจันทรเกษมสาร (Chandrakasem Rajabhat University Journal)
8 วารสาร 370 oดุษฎีสารสยาม
9 วารสาร 370 oเทคโนสาร
10 วารสาร 370 oนวัตกรรมการเรียนการสอน, วารสาร
11 วารสาร 370 oบริหารการศึกษา มศว, วารสาร
12 วารสาร 370 oพัฒนาเทคนิคศึกษา
13 วารสาร 370 oมศว โลกทัศน์ วารสาร (มุมมองใหม่ของโลกการศึกษาไทย)
14 วารสาร 370 oมหาวิทยาลัยทักษิณ, วารสาร (Thaksin University Journal)
15 วารสาร 370 oราชนครินทร์, วารสาร
16 วารสาร 370 oวงการครูและบุคลากรทางการศึกษา, วารสาร
17 วารสาร 370 oวารสารครุศาสตร์ Journal of the Faculty of Education, Chulaongkorn University
18 วารสาร 370 oวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ (Journal of Graduate Studies…)
19 วารสาร 370 oวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakon Graduate Studids Journal)
20 วารสาร 370 oวารสารพิชญทรรศน์
21 วารสาร 370 oวารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม (Saengtham College Journal)
22 วารสาร 370 oวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
23 วารสาร 370 oวิทยาจารย์
24 วารสาร 370 oวิธีวิทยาการวิจัย, วารสาร
25 วารสาร 370 oศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วารสาร
26 วารสาร 370 oศิลปากร
27 วารสาร 370 oศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, วารสาร
28 วารสาร 370 oศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร
29 วารสาร 370 oศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, วารสาร

 

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย