25 September 2020

วารสารสายตรงศาสนา

วารสารสายตรงศาสนา

วารสารสายตรงศาสนาชื่อวารสาร: วารสารสายตรงศาสนา
Print ISSN:
สำนักพิมพ์: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียด
  • แนะนำวารสาร 4 ก.ย. 2563  วารสารสายตรงศาสนา มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านศาสนา การอนุรักษ์สืบทอดศาสนพิธีและประเพณีที่ดีงาม 2.เพื่อเผยแพร่งานของกรมการศาสนา 3.เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.2561-ม.ค.2562)– ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (ก.พ.-มี.ค.2563)

Row Call Number Heading
1  วารสาร 300 oวารสารสายตรงศาสนา

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 300 oการประปานครหลวง, วารสาร
2 วารสาร 300 oการประปาส่วนภูมิภาค, วารสาร
3 วารสาร 300 oเกษมบัณฑิต, วารสาร
4 วารสาร 300 oต่วย’ตูน (นิตยสาร)
5 วารสาร 300 oตำรวจ, วารสาร
6 วารสาร 300 oประชาคมวิจัย
7 วารสาร 300 oปาริชาต, วารสาร
8 วารสาร 300 oพิฆเนศวร์สาร
9 วารสาร 300 oเพศวิถีศึกษา, วารสาร
10 วารสาร 300 oมทร. อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วารสาร
11 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, วารสาร
12 วารสาร 300 oมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วารสาร
13 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, วารสาร
14 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วารสาร
15 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, วารสาร
16 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์, วารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 วารสาร 300 oมนุษยศาสตร์สาร (Journal of Human Sciences) ม.เชียงใหม่
18 วารสาร 300 oมหาวิทยาลัยพายัพ, วารสาร (Payap University Journal)
19 วารสาร 300 oมูลนิธิชัยพัฒนา
20 วารสาร 300 oร่มพฤกษ์, วารสาร
21 วารสาร 300 oรามคำแหง, วารสาร (Ramkhamheng University Journal)
22 วารสาร 300 oรูสมิแล, วารสาร
23 วารสาร 300 oโลกวันนี้วันสุข
24 วารสาร 300 oวรรณวิทัศน์
25 วารสาร 300 oวัฒนธรรม, วารสาร
26 วารสาร 300 oวัฒนธรรมไทย, วารสาร
27 วารสาร 300 oวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 วารสาร 300 oวารสารบัณฑิตวิจัย
29 วารสาร 300 oวารสารพัฒนาสังคม
30 วารสาร 300 oวารสารภาษาศาสนาและวัฒนธรรม
31 วารสาร 300 oวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
32 วารสาร 300 oวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
33 วารสาร 300 oวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
34 วารสาร 300 oวารสารมานุษยวิทยา
35 วารสาร 300 oวารสารราชพฤกษ์
36 วารสาร 300 oวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
37 วารสาร 300 oวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 วารสาร 300 oวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
39 วารสาร 300 oวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
40 วารสาร 300 oวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 วารสาร 300 oวารสารวิจัยวัฒนธรรม
42 วารสาร 300 oวารสารวิจัยสังคม (Journal of Social Research)
43 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
44 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
45 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
46 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
47 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
48 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
49 วารสาร 300 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
50 วารสาร 300 oวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ
51 วารสาร 300 oวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
52 วารสาร 300 oวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
53 วารสาร 300 oวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
54 วารสาร 300 oวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
55 วารสาร 300 oวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
56 วารสาร 300 oวารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี
57 วารสาร 300 oวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
58 วารสาร 300 oวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
59 วารสาร 300 oวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
60 วารสาร 300 oวารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
61 วารสาร 300 oวารสารสายตรงศาสนา
62 วารสาร 300 oวารสารหาดใหญ่วิชาการ
63 วารสาร 300 oวิจิตรศิลป์, วารสาร
64 วารสาร 300 oวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
65 วารสาร 300 oศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
66 วารสาร 300 oสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, วารสาร
67 วารสาร 300 oสตรีและครอบครัว, วารสาร
68 วารสาร 300 oสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร
69 วารสาร 300 oสออ.ประเทศไทย, วารสาร (Asaihl-Thailand Journal)
70 วารสาร 300 oสักทอง
71 วารสาร 300 oสังคมลุ่มน้ำโขง, วารสาร
72 วารสาร 300 oสังคมศาสตร์, วารสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
73 วารสาร 300 oสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร
74 วารสาร 300 oสุโขทัยธรรมาธิราช, วารสาร
75 วารสาร 300 oเสือป่า, วารสาร
76 วารสาร 300 oแสงธรรมปริทัศน์, วารสาร
77 วารสาร 300 oอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, วารสาร

 

วารสารสายตรงศาสนา

About The Author

Related posts