วารสารออนไลน์ (E-Journal)

วารสารออนไลน์ (E-Journal) ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ซึ่งประกอบด้วยวารสารฉบับปัจจุบันและสามารถสืบค้นย้อนหลังได้กว่า 20 ปี (e-access plus backfile) ในรูปแบบเดียวกันกับวารสารฉบับตีพิมพ์ซึ่งประกอบด้วย

คลิกสืบค้นที่รูป

journal_quarterly journal_sagepub journal_tourism

 

7.1 Cornell Hospitality Quarterly
7.2 Journal of Hospitality & Tourism Research
7.3 Journal of Travel Research

 

วารสารออนไลน์ (E-Journal) ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว