วารสาร มมร วิชาการล้านนา

วารสาร มมร วิชาการล้านนาชื่อวารสาร: วารสาร มมร วิชาการล้านนา
Print ISSN: 2286-8267 
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหาราชมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2564 วารสาร มมร วิชาการล้านนา ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2564 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) นอกจากมีวัตถุประสงค์เป็นมิติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ที่เน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และข้อมูลวิชาการที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า วารสารฉบับนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยตอบสนองวัตถุประสงค์ของวารสารอย่างครอบคลุม ภายใต้มาตรฐานทางวิชาการที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเช่นเดิม พร้อมมีการพัฒนาในระบบองค์รวมให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นไป

Holding ฉบับออนไลน์

วารสาร มมร วิชาการล้านนา