สถาบันกษัตริย์ : ความจริงที่ถูกบิดเบือน

แนะนำหนังสือประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

ชื่อหนังสือ : สถาบันกษัตริย์ : ความจริงที่ถูกบิดเบือน

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

เลขเรียกหนังสือ : 306.2 อ623ส 2565

รายละเอียด : หนังสือ “สถาบันกษัตริย์ : ความจริงถูกบิดเบือน” เล่มนี้ ได้คัดสรรบทความที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ เคยนำเสนอผ่านคอลัมน์ “มองบ้านแลเมือง” ในเว็บไซต์ mgronline.com ในช่วงปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 มารวบรวมเรียบเรียงใหม่ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ภาค กล่าวคือ

หนึ่ง : พระมหากษัตริย์ไทยกับประชาธิปไตย  สอง : ความมั่นคงของสถาบันหลักชาติ

สาม : ความจริงที่ถูกบิดเบือน  สี่ : งบประมาณแผ่นดินกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ห้า : หน่วยราชการในพระองค์  หก : การปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ตามกฎหมาย

โดยทั้งหมดมุ่งนำเสนอความจริงเพื่อต่อสู้ แก้ไขในสิ่งที่ผิดและบิดเบือนเพื่อให้สังคมและประชาชน ฉลาดรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดี เพราะไม่มีสิ่งใดที่ต่อสู้กับความเท็จได้ดีที่สุดเท่ากับความจริงจากข้อมูลที่ถูกต้อง