สนองโอฐสภากาชาดไทย

สนองโอฐสภากาชาดไทยชื่อนิตยสาร: สนองโอฐสภากาชาดไทย
Print ISSN: 0125-5851
สำนักพิมพ์: บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด

รายละเอียด
  • แนะนำนิตยสาร 14 ส.ค. 2563 นิตยสาร สนองโอฐสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์ 1.)เพื่อเผยแพร่กิจการและข่าวสารของสภากาชาดไทย 2.)เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคแก่ประชาชน 3.)เพิ่มพูนวิทยาการและสารคดีน่ารู้ สร้างเสริมปลูกฝังคุณธรรมความเมตตากรุณาในหมู่ชนร่วมชาต

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ม.ค.-ธ.ค.2545-2547 – ฉบับที่ 222(ต.ค.-ธ.ค.2562)

RowCall NumberHeading
1วารสาร 610oสนองโอฐสภากาชาดไทย (วารสาร)

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

RowCall NumberHeading
1วารสาร 610oAMARIN Baby&Kids (นิตยสาร)
2วารสาร 610oChulalongkorn Medical Bulletin
3วารสาร 610oHealth & cuisine
4วารสาร 610oHealthToday
5วารสาร 610oModernmom
6วารสาร 610oPCFM วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
7วารสาร 610oSecret
8วารสาร 610oThai Nursing Time
9วารสาร 610oการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, วารสาร (Nursing Public Health and Education Journal)
10วารสาร 610oการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, วารสาร (The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health)
11วารสาร 610oการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, วารสาร (Journal of Nursing and Health Care)
12วารสาร 610oการพยาบาลและการศึกษา, วารสาร (Journal of Nursing and Education)
13วารสาร 610oการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, วารสาร
14วารสาร 610oการศึกษาพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Education)
15วารสาร 610oการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, วารสาร
16วารสาร 610oก้าวทันโรค (วารสาร)
17วารสาร 610oคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร
18วารสาร 610oชีวจิต (นิตยสาร)
19วารสาร 610oพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing)
20วารสาร 610oพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, วารสาร
21วารสาร 610oพยาบาลทหารบก, วารสาร (The Journal of the Royal Thai Army Nurses)
22วารสาร 610oพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วารสาร (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University)
23วารสาร 610oพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสาร (Journal of Nursing,Siam University)
24วารสาร 610oพยาบาลศาสตร์,วารสาร (มหาวิทยาลัยมหิดล) Journal of Nursing Science (Mahidol University)
25วารสาร 610oพยาบาลสภากาชาดไทย, วารสาร
26วารสาร 610oพยาบาลสาธารณสุข, วารสาร (Journal of Public Health Nursing )
27วารสาร 610oพยาบาลสาร (Nursing Journal) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28วารสาร 610oพฤติกรรมศาสตร์, วารสาร
29วารสาร 610oมฉก.วิชาการ, วารสาร
30วารสาร 610oมหาวิทยาลัยคริสเตียน, วารสาร
31วารสาร 610oมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
32วารสาร 610oแม่และเด็ก
33วารสาร 610oรักลูก (นิตยสาร)
34วารสาร 610oรามาธิบดีพยาบาลสาร (Ramathibodi Nursing Journal)
35วารสาร 610oโรงพยาบาลชุมชน
36วารสาร 610oวิจัยทางการพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Research)
37วารสาร 610oวิทยาสารพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
38วารสาร 610oสนองโอฐสภากาชาดไทย (วารสาร)
39วารสาร 610oสภาการพยาบาล, วารสาร (Thai Journal of Nursing Council)
40วารสาร 610oสาธารณสุขและการพัฒนา, วารสาร
41วารสาร 610oสำนักการแพทย์ทางเลือก, วารสาร
42วารสาร 610oสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, วารสาร (Journal of Mental Health of Thailand)
43วารสาร 610oอาหาร & สุขภาพ

 

สนองโอฐสภากาชาดไทย