สำเร็จเร็วกว่าที่คิดPsychology FastTrack

 

 

ชื่อเรื่อง : สำเร็จเร็วกว่าที่คิดPsychology FastTrack

ชื่อผู้แต่ง : เทวินทร์ พิมพ์ใจพงศ์

Call Number : พ 158 ท652ส 2567

แนะนำหนังสือ 22 เม.ย.2567

รายละเอียด : หนังสือเล่มจะบอกเล่าวิธีพัฒนาคุณสมบัติจําเป็นเพื่อให้ประสบความสําเร็จเร็วขึ้น โดยเฉพาะแนะนำวิธีสร้างความก้าวหน้าในระบบอุปถัมภ์และภัยการเมืองในองค์กรถึงแม้องค์กรจะนํา AI เข้ามาใช้ทํางานมากขึ้นก็ตาม  ผ่านทักษะเก่งคน เก่งงาน และเก่งเทคโนโลยี โดยอ้างอิงทฤษฏีจิตวิทยางานวิจัยทางจิตวิทยา กรณีศึกษาของบุคคลที่ประสบความสําเร็จระดับโลกแบบฝึกหัดเพื่อช่วยให้ผู้อ่านค้นพบแนวทางที่ดีที่สุดสํำหรับตนเองรวมถึงประสบการณ์บางส่วนของผู้เขียน

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 สำเร็จเร็วกว่าที่คิดPsychology FastTrack / เทวินทร์ พิมพ์ใจพงศ์