แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
ชื่อหนังสือ : ศิลปะไทยร่วมสมัย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ชื่อผู้แต่ง : หัสภพ ตั้งมหาเมฆ
Call Number :
อ 759.9593 ห481ศ 2556 รายละเอียด : หนังสือ “ศิลปะไทยร่วมสมัย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติชีวิต ผลงานศิลปะ ผลงานประติมากรรม ซึ่งมีภาพประกอบสีสันสวยงาม และมีเรื่องที่สำคัญ คือ การได้ถวายงานเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2529 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ซึ่งสร้างสรรค์โดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2554 ซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงประสบการณ์ที่สั่งสมบนเส้นทางศิลปะไทยร่วมสมัยอันยาวนาน และยังถือเป็นตัวอย่างของคนทำงานศิลปะที่มีความพากเพียรต่อการสร้างสรรค์ผลงานแนวพุทธศิลป์ เพื่อถวายพุทธบูชาแก่พระพุทธศาสนาที่ “วัดพุทธปทีป” และ “วัดร่องขุน” ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชน ศิลปิน และผู้รักในงานศิลปะ ที่ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะไทยร่วมสมัยให้ได้เข้าใจถึง แก่นแท้ ทางศิลปะต่อไป หนังสือเล่มนี้ได้รับการออกแบบศิลปกรรมรูปเล่มโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินชั้นเยี่ยมผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับการถ่ายภาพประกอบบทความโดย คุณนิติกร กรัยวิเชียร ศิลปินถ่ายภาพผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อหนังสือ : พัฒนาการมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ: สำหรับนักศึกษาพยาบาล
ชื่อผู้แต่ง : สุสารี ประคินกิจ 
Call Number : 613 ส883พ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “พัฒนาการมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ: สำหรับนักศึกษาพยาบาล” เป็นหนังสือสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาพัฒนาการมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ: สำหรับนักศึกษาพยาบาล และพยาบาลผู้ที่สนใจ ที่ต้องการศึกษาพัฒนาการมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพตามช่วงวัย โดยเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาพัฒนาการ วิธีการศึกษาพัฒนาการมนุษย์ ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการโดยมุ่งเน้นพัฒนาการในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา วัยทารกแรกเกิด ทารกตอนปลาย วัยเด็กตอนต้น วัยเด็กตอนปลาย วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนปลาย วัยผู้ใหญ่ตอนต้น วัยกลางคน และวัยสูงอายุ รวมถึงการตายซึ่งเป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงทฤษฏี และนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องอื่นได้
ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์พยาบาล ฉบับเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
ชื่อผู้แต่ง : วรณัฐ ปกรณ์รัตน์
Call Number : 428.2495911 ว194ภ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์พยาบาล ฉบับเตรียมพร้อมสู่อาเซียน (English for Medical Professionals)” เล่มนี้ เป็นคู่มือพูดอังกฤษกับคนไข้ สำหรับวิชาชีพการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อจะทำให้การฟุดฟิตฟอไฟของคุณหมอกับคนไข้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ภายในเล่มได้มีการรวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับแพทย์ และ พยาบาล สอดแทรกอยู่ในบทสนทนาของตัวละครสมมติ พร้อมภาพประกอบเสริมอ่านง่ายใช้ได้ในทุกสถานการณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีวิชาชีพด้านการแพทย์ และการพยาบาล รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษาผู้สนใจด้านการแพทย์
ชื่อหนังสือ : วงจรควบคุมมอเตอร์ด้วย คอนแทคเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : –
Call Number : 621.46 ว112 2556 รายละเอียด : หนังสือ “การควบคุมมอเตอร์” เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นสำหรับใช้สอน ในภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยผู้เขียนได้ใช้ชุดแบบฝึกหัดควบคู่กับเนื้อหาแต่ละเรื่อง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากเนื้อหา มาประยุกต์ใช้กับวงจรอื่นๆ อันจะช่วยให้มีความเข้าใจอันดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป นอกจากนี้ยังได้แทรกข้อควรทราบในทางปฏิบัติ และวงจรที่น่าสนใจอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานเข้าไปเป็นเนื้อหาเรื่องท้ายๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำงานจริง สำหรับสัญลักษณ์และอักษรกำกับ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนวงจร ได้อิงมาตรฐานของ IEC (International Electro technical Commission) อีกด้วย
ชื่อหนังสือ : คู่มือสร้างเว็บไซต์และ Mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic and workshops
ชื่อผู้แต่ง : วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี
Call Number : 005.713 ว654ค 2557 รายละเอียด : หนังสือ “คู่มือสร้างเว็บไซต์และ Mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic and workshops” เล่มนี้แนะนำให้ผู้อ่านใช้งาน “Joomla” สร้างเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ทั้ง Smartphone, Tablet และ PC โดยใช้พื้นฐานของ Responsive Web และ Bootstrap รองรับการใช้งานตั้งแต่เวอร์ชัน Joomla 3.0 ขึ้นไป โดยเนื้อหาจะเริ่มสอนตั้งแต่ พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla  การสร้างเว็บไซต์ข่าวไอที เว็บไซต์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และร้านเสื้อผ้าเเฟชั่นออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง 
ชื่อหนังสือ : The HDR book
ชื่อผู้แต่ง : คอนเซ็ปซิออน, ราฟาเอล
Call Number : 775 ค184อ 2557 รายละเอียด : “The HDR book” เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพชั้นยอดเพื่อสร้าง HDR ชั้นเยี่ยม จาก Rafael “RC” Concepcion ช่างภาพระดับแถวหน้า และสุดยอดกูรูด้าน HDR ที่จะมาแนะนำการสร้างสรรค์ภาพ HDR ตั้งแต่การถ่ายภาพ จนถึงการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมต่างๆ อาทิ Photoshop, Lightroom, Photomatix เป็นต้น ตลอดจนเผยเคล็ดลับการสร้างภาพพอร์เทรต และภาพพาโนรามาในสไตล์ HDR ทดลองทำงานกับหลากหลายโปรเจ็กต์ด้วยตัวคุณเอง พร้อมทั้งจุดประกายแรงบันดาลใจให้ตัวคุณด้วยเรื่องราวจากเหล่าช่างภาพชื่อดังในแวดวง HDR นำเสนอด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยเฉียบ สีสันสดใสสวยงาม ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปน
ชื่อหนังสือ : การถนอมอาหาร
ชื่อผู้แต่ง : ชรพล รมย์นุกูล
Call Number : 641.4 พ247ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “การถนอมอาหาร” เล่มนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาที่ประกอบไปด้วย ความหมาย ประวัติและความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกซื้อวัตถุดิบในการถนอมอาหาร อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป หลักการถนอมอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อน การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น การถนอมอาหารโดย
การทำแห้ง การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอมอาหารโดยการใช้สารเคมี การถนอมอาหารโดยใช้รังสีและไมโครเวฟ ภาชนะบรรจุและการบรรจุอาหาร รวมถึงตัวอย่างวิธีการถนอมอาหารในภาคผนวกท้ายเล่ม ซึ่งเมื่อผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าแล้ว จะสามารถเข้าใจถึงหลักการ และวิธีการต่างๆ ในการถนอมอาหาร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ชื่อหนังสือ : วิบุคคลสำคัญ “อาเซียน” ผ่านเรื่องเล่า “อุษาคเนย์” ยุคคลาสสิก
ชื่อผู้แต่ง : จิตรสิงห์ ปิยะชาติ
Call Number : 920 จ454บ 2557
 รายละเอียด : หนังสือ “บุคคลสำคัญ “อาเซียน” ผ่านเรื่องเล่า “อุษาคเนย์” ยุคคลาสสิก” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บอกผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญ ในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ‘อาเซียน’ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ชวา พราหมณ์โกณฑัญญะ พระเจ้าพลบุตร พระเจ้าอโนรธา พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระเจ้ากฤตินคร คชา มาดา   พ่อขุนรามคำแหง ปรเมศวร และบุเรงนองมหาราช ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม ชวนติดตามตลอดเล่ม 
ชื่อหนังสือ : อาชญากรรมและอาชญาวิทยา
ชื่อผู้แต่ง : อัณณพ ชูบำรุง
Call Number : 364 อ534อ 2555 รายละเอียด : หนังสือเรื่อง “อาชญากรรมและอาชญาวิทยา” เล่มนี้ได้เรียบเรียงและรวบรวมเนื้อหา ข้อมูลจากหนังสือ ตำรา เอกสารต่างๆ ตลอดจนความรู้ทั้งจากประสบการณ์และจากการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ในสถาบันการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับ นิสิต นักศึกษา บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้สนใจทั่วไป การค้นคว้าหาความรู้ ทำวิจัย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สภาวะของอาชญากรรม สาเหตุของการกระทำความผิด ทฤษฎีอาชญาวิทยาร่วมสมัย รูปแบบประเภทอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมปัจจุบัน เช่น การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน การค้าสิ่งเสพติด การค้าอาวุธ เป็นต้น ตลอดจนแนวทางแก้ไขที่มีพื้นฐานอยู่บนองค์ความรู้ทางวิชาการและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น อันจะนำไปสู่การสร้างความสงบสุขให้กับประชาคมโลกได้อย่างแท้จริง
ชื่อหนังสือ : การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
ชื่อผู้แต่ง : นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
Call Number : 657.45 น619ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น” เล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี และผู้เตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชี เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีของทุกสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีล่าสุดและตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในเล่มนำเสนอเนื้อหาแบ่งออกเป็น 14 บท ด้วยกันซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของการสอบบัญชีกระบวนการสอบบัญชี บริการอื่นของผู้สอบบัญชี การสอบบัญชีด้านคอมพิวเตอร์และการสอบบัญชีภาษีอากร นำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมตัวอย่างหลากหลายและเข้าใจง่าย
ชื่อหนังสือ : ปรัชญาวิจัย
ชื่อผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์
Call Number : 001.4 ร374ป 2556 รายละเอียด : หนังสือ “ปรัชญาวิจัย” เล่มนี้ ได้ให้ความหมายของคำว่า  “ปรัชญา” นั้นคือ ความรักในปรีชาญาณ หรือความรักที่จะฉลาด และเมื่อเป็นปรัชญาวิจัย จึงหมายถึงความรักที่จะฉลาดในการวิจัย  การวิจัยสำหรับคนวงนอก ดูจะเป็นประหนึ่งม่านหมอกและดินแดนที่เข้าถึงได้ยาก แท้จริงแล้วหนังสือเล่มนี้ต้องการให้ทราบว่าการวิจัยไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนแต่อย่างใด หากแต่การวิจัยเป็นสมบัติทางสาธารณะที่บุคคลต่างๆ สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 ตอน ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ พื้นฐานทางปรัชญาของการวิจัย ประกอบด้วย ความจริงและการค้นพบความจริง , วิจัยกับการค้นพบความจริง , ศาสตร์:ผลผลิตของการวิจัย ,ทฤษฎี สมมุติฐาน และบทบาทของการวิจัย ในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรกับการวิจัย , แบบแผนการวิจัย , วิธีการวิจัย , ส่วนเนื้อหาเทคนิควิธีเฉพาะของการวิจัย ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล , การวิเคราะห์ข้อมูล , การเสนอรายงานวิจัย , การประเมินงานวิจัย  สุดท้ายส่วนภาพในอนาคตของการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง อนาคตของการวิจัย เป็นต้น
ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล
ชื่อผู้แต่ง : สุขใจ น้ำผุด
Call Number : 332.024 ส742ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการกำหนดเป้าหมายทางการเงินของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล ด้วยการรู้จักจัดหาและใช้เงินในด้านต่างๆ อย่างมี  ระบบ โดยการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้เกิดการออมและใช้เงินออมลงทุนหาผลประโยชน์โดยเน้นหลักทฤษฎีการปฏิบัติ ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับการรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนบันเทิง ตลอดจนการวางแผนการเงินสำหรับอนาคตเพื่อสร้างความหวังและเป็นกำลังใจให้กับบุคคลในวัยเกษียณอายุ นอกจากนั้น ยังใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินส่วนบุคคล ในงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการพนักงานของบริษัทต่างๆ หรือธุรกิจที่มีบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านนี้ อาทิ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิตและสุขภาพ บริษัทเงินทุน บริษัทจัดการลงทุน สำนักงานกฎหมายและละผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน่วยงานที่ปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ได้อีกด้วย

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center