แนะนำหนังสือ 1 พฤษภาคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
BK_1_010558ชื่อหนังสือ : มวยไทยรัตนโกสินทร์: ศาสตร์และศิลปะแห่งการต่อสู้ (ฉบับสมบูรณ์)
ชื่อผู้แต่ง : ชนาเทพ วะสวานนท์
Call Number :
796.83 ช149ม 2555 รายละเอียด : หนังสือ “มวยไทยรัตนโกสินทร์ ศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อสู้ (ฉบับสมบูรณ์)” ที่ผู้อ่านกำลังถืออยู่ในมือขณะนี้ เป็นนวัตกรรมทางวิชาการอีกเล่มหนึ่งที่นำเสนอวิชามวยไทยแบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกระบวนการเรียนรู้และวิธีการฝึกมวยไทย เหมาะสำหรับคนไทยทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจ เพื่อการเข้าถึงวิชามวยไทยได้ง่ายขึ้น โดยมีการจัดแบ่งภาคการฝึกไว้เป็นหมวดหมู่ มีลำดับ ขั้นตอนในการฝึกหัดอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐาน การไหว้ครูมวยไทย ไปจนถึงการฝึกหัดการต่อสู้และการป้องกันตัว พร้อมรูปภาพประกอบ 4 สี สวยงามทั้งเล่ม และปิดท้ายด้วยภาคผนวก เสริมให้เกิดความเข้าใจในเคล็ดลับวิชามวยไทย จึงถือเป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่าคู่ควรที่จะมีไว้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือสมบัติส่วนรวม เพื่อให้คนไทยเจ้าของมวยไทยสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ไปทำความเข้าใจและฝึกฝนทักษะศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ให้เก่งกาจสมกับความเป็นเจ้าของมวยไทย เจ้าของศาสตร์และศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก
BK_2_010558ชื่อหนังสือ : นิทานพญาแถน แก่นตำนานอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง : สุเทพ ไชยขันธุ์
Call Number : 398.2 ส781น 2557 รายละเอียด : “นิทานพญาแถน แก่นตำนานอาเซียน” เป็นหนังสือรวมนิทาน ตำนานเรื่องเล่า ที่เกี่ยวกับ “พญาแถน” จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งจากตำรา นักวิชาการ คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ โดยมีการค้นพบแล้วจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่เรื่องราวเหล่านี้จะสูญหายไปตามกาลเวลา หนังสือเล่มนี้ จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในฐานะที่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่กระตุ้นเตือนให้ประชากรแห่งอาเซียนเข้าใจสายสัมพันธ์ฉันเครือญาติที่มีมาช้านาน และพร้อมจะเปิดใจเรียนรู้กันและกันทั้งทางด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม อารมณ์ความรู้สึก นอกจากนี้ภายในเล่มยังให้ทั้งความเพลิดเพลิน
และยังสอดแทรกข้อคิด คติเตือนใจ ความเชื่อของเพื่อนบ้านอาเซียนให้ได้ศึกษาไปพร้อมๆ กัน และด้วยตระหนักว่าหัวใจของการรวมกันเป็น “ประชาคม” มิใช่เพื่อเศรษฐกิจการค้าเพียงอย่างเดียว และด้วยความเชื่อมั่นว่า “ประชาคมอาเซียน” จะเกิดและเติบโตอย่างเข้มแข็งได้ก็ด้วยประชากรแห่งอาเซียนเปิดใจที่จะเรียนรู้กันและกันเป็นเบื้องต้น
BK_3_010558ชื่อหนังสือ : บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่ควรลืม : ฉบับ นักคิด นักเขียน ศิลปิน คีตกวี
ชื่อผู้แต่ง : ยอดมนู เบ้าสุวรรณ
Call Number : 928.95911 ย175บ 2554 รายละเอียด : หนังสือ “บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่ควรลืม ฉบับ นักคิด นักเขียน ศิลปิน คีตกวี” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมชีวประวัติบุคคลสำคัญในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งศิลปิน นักคิด นักเขียน และคีตกวี ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายท่าน และผลงานของท่านเหล่านี้ก็ส่งอิทธิพลมาถึงยุคปัจจุบันเป็นวงกว้าง หากผู้อ่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจในเรื่องราวของบุคคลที่ถือเป็นผู้นำทางด้านความคิด วัฒนธรรม เเละสังคม ในเเง่ของนักคิด นักเขียน เเละเหล่าศิลปินที่มีคุณค่า ที่คู่ควรเเก่การจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง
BK_4_010558ชื่อหนังสือ : รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
ชื่อผู้แต่ง : นุชจรี พิเชฐกุล
Call Number : 657.3 น724ร 2557 รายละเอียด : หนังสือ “รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และการวิวัฒนาการของรายงานทางการเงิน กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและการนำเสนองบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โดยเนื้อหาในแต่ละบทยังมีตัวอย่างการแสดงรายการและการปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทต่างๆ ที่ได้มาจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย นอกจากนี้ในท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดมาให้ทดลองทำด้วย จึงเหมาะและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจในด้านรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
BK_5_010558ชื่อหนังสือ : โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ชื่อผู้แต่ง : รัชดา เครสซี่
Call Number : 616.462 ร331ร 2557 รายละเอียด : โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้มีมติรับโรคเบาหวานว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของโลก ถึงแม้การให้ความรู้และการป้องกันโรคจะเป็นวิธีการจัดการกับโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวัง วินิจฉัยและติดตามดูแล เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งก็มีความสำคัญไม่น้อย  ไปกว่ากัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าบุคลากรทางการแพทย์ขาดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการวิธีปฏิบัติ  และ ข้อควรระวังที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือ “โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง” เล่มนี้
BK_6_010558ชื่อหนังสือ : การใช้สถิติในการวิจัยทางภูมิศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง : ทรงชัย ทองปาน
Call Number : 910.72 ท133ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “การใช้สถิติในการวิจัยทางภูมิศาสตร์” เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจเขียนเพื่อให้ผู้อ่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อ่านแล้วง่ายต่อการทำความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการทำวิจัยได้จริง โดยเนื้อหาภายในเล่มจะมีทั้งการวิจัยและการใช้สถิติในการวิจัยภูมิศาสตร์ ซึ่งมีทั้งตัวอย่างการนำสถิติมาใช้ในการวิจัยทางภูมิศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สถิติ และการใช้สถิติเพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรยายข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อผู้อ่านที่สนใจศึกษาทางด้านเรื่องราวที่เกี่ยวกับการวิจัยทางภูมิศาสตร์
BK_7_010558ชื่อหนังสือ : คู่มือ ซ่อม ติดตั้ง และบริการเครื่องปรับอากาศในอาคาร
ชื่อผู้แต่ง : พานิชพล มงคลเจริญ
Call Number : 697.93 พ614ค 2557 รายละเอียด : ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกขณะ ทำให้เกิดความต้องการช่างเครื่องปรับอากาศที่สามารถ ซ่อม ติดตั้ง บริการ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอีกเป็นจำนวนมากซึ่ง หนังสือ “คู่มือซ่อม ติดตั้ง และบริการเครื่องปรับอากาศ” เล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการสอน และการปฏิบัติ รวมทั้งเอกสารอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หลอมรวมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา อันจะประโยชน์กับผู้สนใจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับช่างเครื่องปรับอากาศในอาคารทุกท่านได้เป็นอย่างดี
BK_8_010558ชื่อหนังสือ : การบริหารและพฤติกรรมองค์การ
ชื่อผู้แต่ง : สมยศ นาวีการ
Call Number : 658.4 ส274ก 2554
 รายละเอียด : การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรได้นั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่การบริหาร ทั้งในเรื่องการบริหารในภาพรวม การวางแผน การจัดการองค์การ การสั่งการ การควบคุม ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางการบริหารให้ดีและรอบคอบเสียก่อน หนังสือ “การบริหารและพฤติกรรมองค์การ” เล่มนี้ จึงมีความสำคัญยิ่งที่ผู้บริหาร และผู้อ่านที่สนใจ จะได้มีโอกาสประยุกต์ใช้แนวความคิดในหนังสือกับโลกแห่งความเป็นจริง และใช้เป็นเครื่องมือการสอน และการศึกษาด้วยตัวเองได้ ที่สำคัญเนื้อหาภายในเล่มได้มีการปรับปรุง เพิ่ม เติมใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
BK_9_010558ชื่อหนังสือ : การเลิกจ้างและการลาออก
ชื่อผู้แต่ง : เกษมสันต์ วิลาวรรณ
Call Number : 344.01 ก813ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “การเลิกจ้างและการลาออก” เล่มนี้ นอกจากจะให้แนวคิด หลักกฎหมาย วิธีการปฏิบัติในการเลิกจ้างอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ยังกล่าวถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการลาออกของลูกจ้างด้วย เนื้อหาโดยรวมจะกล่าวถึง การเลิกจ้าง การบอกเลิกจ้าง กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการเลิกจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้า การจ่ายค่าชดเชย การเลิกจ้างหญิงตั้งครรภ์ การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง การเลิกจ้างในระหว่างเรียกร้อง การเลิกจ้างที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม การออกใบสำคัญแสดงการทำงาน ข้อตรวจสอบก่อนเลิกจ้าง ข้อที่จะต้องตรวจสอบ คดีเกี่ยวกับการเลิกจ้าง และในส่วนที่ 2 การลาออก ซึ่งทั้งหมดนี้คงจะช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเลิกความสัมพันธ์ก็ลาจากกันด้วยความรู้สึกที่ดี เหมาะสำหรับนักบริหารผู้เป็นเลิศทุกระดับและลูกจ้างทุกคน
BK_10_010558ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
ชื่อผู้แต่ง : อริยา คูหา
Call Number : 150 อ398จ 2556 รายละเอียด : จิตวิทยาเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจในสังคมโลกาภิวัตน์ เป็นศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ สำหรับบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้และทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ตระหนักถึง  พฤติกรรม ของตนเองและผู้อื่น หนังสือ “จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต” จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการมนุษย์ โดยเนื้อหาจะเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับความเข้าใจตนเอง การตระหนักในคุณค่าของตน ความเข้าใจผู้อื่น พัฒนาการของมนุษย์  การสัมผัส     และการรับรู้ แรงจูงใจ อารมณ์และเชาว์อารมณ์ การเรียนรู้ ความจำและการลืม เชาว์ปัญญา บุคลิกภาพ ตลอดจนมีการนำจิตวิทยาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
BK_11_010558ชื่อหนังสือ : หลักวิศวกรรมเครื่องมือเบื้องต้น : การออกแบบจิก,ฟิกซ์เจอร์ และเกจตรวจสอบ
ชื่อผู้แต่ง : ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน์
Call Number : 621.9 ย127ห 2556 รายละเอียด : หนังสือ “หลักวิศวกรรมเครื่องมือเบื้องต้น : การออกแบบจิก,ฟิกซ์เจอร์ และเกจตรวจสอบ” เล่มนี้ได้นำเสนอหลักพื้นฐานที่สำคัญของวิศวกรรมเครื่องมือ เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของขนาดและตำแหน่ง, การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของงานประกอบ  มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบอุปกรณ์ยึดชิ้นงานสำหรับงานเจาะรู, งานกัดโลหะ,  งานกลึง,  และเกจตรวจสอบชิ้นงาน  ถึงแม้ว่าอุปกรณ์และเกจเหล่านี้จะเป็นการประกอบแบบตายตัว  และอาศัยความชำนาญในการสร้างของช่างทำเครื่องมือก็ตาม แต่ด้วยหลักการของการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของมิติของชิ้นส่วนประกอบ จะทำให้ผู้ออกแบบสามารถกำหนดขนาดความคลาดเคลื่อนของมิติต่างๆ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการสร้าง หรือสามารถประเมินแนวโน้มของปัญหาหรือจุดที่ควรระมัดระวังในการสร้างได้
BK_12_010558ชื่อหนังสือ : อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ชื่อผู้แต่ง : นรินทร์ วัฒนกุล
Call Number : 621.317 น243อ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “อิเล็กทรอนิกส์กำลัง” เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่เข้าใจง่าย มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องโปรแกรมพีซิมสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, ระบบวงจรเรียงกระแส, ระบบวงจรคอนเวอร์เตอร์, ระบบวงจรอินเวอร์เตอร์ พร้อมทั้งเนื้อหาความรู้ด้านพลังงานทดแทนที่มีการติดตั้งในประเทศไทย,  ด้านระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย และระบบสูบน้ำด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ และบทสุดท้ายยังมีเครื่องผสานพลังงานโดยเป็นการนำระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังมาประยุกต์ใช้งานกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มเติม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้ที่สนใจทั่วไป