แนะนำหนังสือ 1 มกราคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2558
ชื่อหนังสือ : 19 สมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง : โกวิท ตั้งตรงจิตร
Call Number :
อ 294.363 ก951ส 2555 รายละเอียด : “19 สมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์” เป็นหนังสืออันทรงคุณค่าที่นำเสนอชีวประวัติของ 19 สมเด็จพระสังฆราชของไทย นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยได้รวบรวมพระประวัติของทุกพระองค์ขึ้นใหม่อย่างละเอียด รวมถึงพระกรณียกิจ ผลงาน และเหตุการณ์ร่วมสมัย นอกจากจะได้รับความรู้ในทางพุทธศาสนาแล้ว ยังทำให้เห็นความเป็นมาของคณะสงฆ์ไทยในอดีต ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดสู่ปัจจุบัน รวมทั้งเกร็ดประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจหา ได้จากที่อื่น ด้วยความครบถ้วนของเนื้อหาและภาพประกอบ ทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ ที่ทรงดำรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแห่งสังฆมณฑล ผลงานการปกครอง การศึกษา และพระภารกิจที่ได้ทรงปฏิบัติ รวมทั้งผลงานพระนิพนธ์จำนวนมหาศาล เป็นการยังประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองแก่พระบวรพุทธศาสนา ราชอาณาจักร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งมวล อันควรแก่การถวายพระเกียรติสดุดีให้เป็นที่ปรากฏไว้ในบรรณพิภพ และให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสนทายาท จะได้ยึดถือปฏิปทาของบรรดาท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ เป็นแนวทางดำเนินชีวิตว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะประสบความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา อุทิศตนเพื่อพระบวรพุทธศาสนา สามารถครองผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่อง  ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการและเป็นการถวายพระเกียรติให้แก่องค์ สังฆราชาทุกพระองค์
ชื่อหนังสือ : คำศัพท์- คำย่อ ทางการแพทย์
ชื่อผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ
Call Number : อ 610.3 ป445ค 2556 รายละเอียด : หนังสือ “คำศัพท์- คำย่อ ทางการแพทย์” เป็นหนังสือที่มีความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานทางการพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องใช้สื่อสารกันขณะปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย คำที่ใส่นำหน้าอีกคำหนึ่งเพื่อสร้างคำใหม่ในภาษาอังกฤษ (Prefix) อักษรที่เติมหลังคำเพื่อสร้างคำใหม่ในภาษาอังกฤษ (Suffix) คำศัพท์ทางอายุรศาสตร์แบ่งตามระบบ คำศัพท์ทางศัลยศาสตร์ คำศัพท์ทางสูติศาสตร์ คำศัพท์ทางกุมารเวชศาสตร์ คำศัพท์ทางจิตเวชศาสตร์ คำศัพท์โรค คำศัพท์กลุ่มอาการโรค คำศัพท์เกี่ยวกับยา คำศัพท์การตรวจร่างกาย คำศัพท์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ คำศัพท์การตรวจพิเศษ คำศัพท์อื่นๆ และรวมถึงคำย่อทางการแพทย์ เป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้ที่สนใจทั่วไป
ชื่อหนังสือ : เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้าย ใต้ปกครองสยาม
ชื่อผู้แต่ง : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
Call Number : 959.3 ว849จ 2557 รายละเอียด : “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้าย ใต้ปกครองสยาม” และนี่คือวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือคนทรยศในสายตาชาวเขมร ทว่าสิ่งหนึ่งที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้คือ ลูกผู้ชายคนนี้เป็น “คนจริง” เมื่อปักใจว่าจะอยู่ข้างสยามเขาก็ยอมทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องที่ตั้งมั่นมาตั้งเเต่ชั้นบรรพบุรุษนับร้อยปี มาตั้งต้นใหม่ที่ชายขอบพระราชอาณาจักรด้านบูรพาริมฝั่งเเม่น้ำปราจีนบุรี ซึ่งเวลานั้นยังเป็นป่าทุ่งรกชัฏห่างไกลจากพระนคร ทิ้งคฤหาสน์สไตล์ยุโรปอันหรูหราที่เพิ่งสร้างใหม่ยังไม่ทันได้เข้าอยู่ไว้กับถิ่นเดิม เมื่อมาสู่ถิ่นใหม่เขาก็ลงทุนปลูกตึกเเบบเดียวกันขึ้นใหม่อีกหลัง โดยหวังว่าจะใช้สำหรับการรับเสด็จเท่านั้น เมื่อกองทัพอากาศไทยยุคก่อตั้งเริ่มมีการจัดซื้อเครื่องบินรบมาใช้ เขาก็ใช้เงินส่วนตัวซื้อเครื่องบินลำหนึ่งบริจาคให้กองทัพ คนรวยนั้นมีอยู่ในทุกชาติ เเต่คนรวยที่ยอมทุ่มเททรัพย์สินส่วนตัวเพื่อชาตินั้นมีอยู่ไม่มาก คนจริงเท่านั้นที่จะทำอย่างนั้นได้ เเละด้วยความเป็นคนจริงนี้ ที่ทำให้ทุกวันนี้นาม “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร(ชุ่ม)” ยังไม่สูญหายไปกับสายลมกาลเวลา
ชื่อหนังสือ : รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 12
ชื่อผู้แต่ง : –
Call Number : 342 ร156 2557 ล12 รายละเอียด : “รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 12” เป็นหนังสือรวบรวมบทความ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.pub-law.net  โดยบทความที่นำมาตีพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีคุณภาพทั้งสิ้น และได้รับการคัดเลือก โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ยกตัวอย่างบทความที่น่าสนใจ เช่น เรื่อง ปฏิรูป กติกาใหม่ กับประชาธิปไตย 100%, สิทธิเสรีภาพในการไม่นับถือศาสนา หมายเหตุท้ายคดีรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยศาลธรรมนูญที่ 12/2555 เรื่องพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่, เกร็ดความรู้การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส, ความเสมอภาคและความหลากหลายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐภายใต้กฎหมาย Equality Act 2010 ของอังกฤษ, การจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของนักกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ, “รัฐสภา” ปฏิเสธคำสั่ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ได้หรือไม่?, ความเสมอภาคในสถาบันอุดมศึกษา: มองนโยบายและกฎหมายสหภาพยุโรปเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล และการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้น
ชื่อหนังสือ : กดเครื่องคิดเลขทำไม? ในเมื่อคิดในใจได้เร็วกว่า
ชื่อผู้แต่ง : เบนจามิน, อาร์เธอร์
Call Number : 621.3 น164ม 2558 รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถคิดคำนวณแบบเดียวกับอัจฉริยบุคคลทางด้านคณิตศาสตร์ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง เคล็ดลับง่ายๆ ในการฝึกสมองของเราให้คำนวณได้เร็วกว่าเครื่องคิดเลข จากนี้ไป คุณจะได้เรียนรู้วิธีการคิดเลขในใจให้เร็วเกินกว่าที่เคยจินตนาการไว้ หลังจากที่ได้นำเทคนิคต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ไปฝึกฝนได้สักพัก ทักษะในการคิดคำนวณก็จะพุ่งขึ้นอย่างวดเร็ว และยิ่งฝึกฝนมากขึ้น ก็สามารถคิดเลขในใจได้เร็วกว่าคนที่ใช้เครื่องคิดเลขเสียอีก ยกตัวอย่าง “การคูณเลขภายใน 1 วินาที” เมื่อผู้อ่านต้องการคูณเลข สองหลักใดๆก็ตาม กับเลข “11” เช่น 32 x 11 โจทย์นี้ แก้ได้โดย แทรกตัวเลขหนึ่งตัวลงไปตรงกลางระหว่าง 3 กับ 2 วิธีการก็คือ 3+2 = 5 แล้ว นำ 5 ไปวางตรงกลางระหว่าง 3 กับ 2 และนั่นก็คือคำตอบ 352 แล้วคุณจะกดเครื่องคิดเลขทำไม? ในเมื่อคิดในใจได้เร็วกว่า 
ชื่อหนังสือ : รู้เฟื่อง…การควบรวมกิจการโอกาสของธุรกิจไทย
ชื่อผู้แต่ง : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
Call Number : 338.83 ก677ร 2557 รายละเอียด : กระแสการควบรวมกิจการนั้นยังคงดำรงอยู่ในกระแสธุรกิจโลก และจะมีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ หรือบริษัทข้ามชาติ ดังนั้น การทำความเข้าใจกระบวนการซื้อควบรวมกิจการนั้น จึงมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจทุกประเภท ดังนั้นหนังสือ “รู้เฟื่อง…การควบรวมกิจการโอกาสของธุรกิจไทย” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้อ่านและผู้ที่สนใจในเรื่องของธุรกิจต้องอ่าน ภายในเล่มมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย” ถ่ายทอดโดยผู้ที่มีทั้งความรู้ทางตรงและมากด้วยประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจ ภาษี และการควบคุมกิจการ ทราบถึงภาพรวมของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ด้วยวิธีการควบรวมกิจการอย่างเป็นขั้น เป็นตอนชัดเจน และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการควบรวมกิจการจากประสบการณ์ในระยะที่ผ่านมา และตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างประกอบด้วย
ชื่อหนังสือ : ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต
ชื่อผู้แต่ง : ปริญญา จินดาประเสริฐ
Call Number : 666.94 ป458ป 2556 รายละเอียด : หนังสือ “ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต” เป็นเอกสารวิศวกรรมเล่มหนึ่งที่ทาง สมาคมคอนกรีตไทย ได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยผู้แต่งได้เรียบเรียงจากประสบการณ์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องด้วยคอนกรีต ภายในเล่ม มีเนื้อหาที่ครอบคลุมวิทยาการด้านคอนกรีตและเทคโนโลยีการพัฒนาของคอนกรีต ที่ใช้ในปัจจุบันได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อช่วยฝึกฝนให้ผู้อ่านทั้งวิศวกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ใช้เหตุและผล ตลอดจนความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษเจรจาธุรกิจ ซื้อ-ขาย ให้บริการ
ชื่อผู้แต่ง : แบงค์, พี บี
Call Number : 428.24 บ882ภ 2557
 รายละเอียด : หนังสือ “ภาษาอังกฤษเจรจาธุรกิจ ซื้อ-ขาย ให้บริการ” ที่จะช่วยให้ผู้อ่านรับมือกับลูกค้าต่างชาติได้อย่างมั่นใจ รอบรู้เรื่องสำนวนภาษาอังกฤษและบทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจอย่างครอบคลุม ทำความเข้าใจการทำกิจกรรมและธุรกรรมทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ เทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีมาตรฐานสากล ตลอดจนเรียนรู้คำ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์ที่มักใช้ผิด เพื่อสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ 
ชื่อหนังสือ : การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง : ธร สุนทรายุทธ
Call Number : 371.2 ธ311ก 2553 รายละเอียด : ความเสี่ยงทางการศึกษา เป็นแนวคิดค่อนข้างใหม่ที่ยังไม่มีการนำมาใช้ในวงการศึกษามากนัก ไม่เหมือนกับวงการธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นหนังสือ “การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา” เล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักวิชาการบริหารจัดการ และผู้บริหารการศึกษา เนื่องจากได้รวบรวมเอาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางบริหารจัดการทางการศึกษาเพื่อหวังผล, สภาพปัญหาการตัดสินใจกับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการสังเคราะห์ มาผสมผสานกับประสบการณ์และฐานความรู้การบริหารจัดการและภาวะผู้นำไว้อย่างละเอียดให้เห็นถึงประโยชน์จากเชื้อเพลิงชีวภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์โดยสมบูรณ์
ชื่อหนังสือ : การทำความเย็นและการปรับอากาศ
ชื่อผู้แต่ง : ชูชัย ต.ศิริวัฒนา
Call Number : 621.56 ช647ก 2556 รายละเอียด : หนังสือ “การทำความเย็นและการปรับอากาศ” เล่มนี้มีเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกจะเป็นเนื้อหาทางทฤษฎี และภาคหลังจะเป็นเนื้อหาทางปฏิบัติ โดยเนื้อหาในแต่ละบท ผู้อ่านสามารถอ่านจากภาคใด บทใดก่อนก็ได้ ทั้งหลักการและพื้นฐานในการทำความเย็น ระบบต่างๆ ในการทำความเย็น วัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ ส่วนประกอบของระบบทำความเย็นแบบอัดไอ เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น และ ปรับอากาศ ช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร ช่างไฟฟ้ากำลัง รวมถึงช่างเทคนิค วิศวกรม และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นและปรับอากาศควบคุมคุณภาพของการตรวจทางปรสิตวิทยา เป็นต้น
ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาการทดลอง : หลักการและการปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่ง : นวลฉวี ประเสริฐสุข
Call Number : 150.724 น316จ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “จิตวิทยาการทดลอง : หลักการและการปฏิบัติ” เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้เรียงลำดับจากความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับจิตวิทยาสการทดลอง หลังจากนั้นจะเป็นการกล่าวถึงการทดลองทางจิตวิทยา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกขั้นตอนของการวิจัยเชิงทดลอง ตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ หรือประเด็นการวิจัย การสำรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดปัญหาหรือคำถามการวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การนิยามตัวแปร การกำหนดแบบการทดลอง การดำเนินการทดลอง การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการทดลอง และการเขียนรายงานการวิจัย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแหล่งความรู้ที่ดี อ่านแล้วเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ดำเนินการวิจัยทดลองได้แวดวงหนังสือและการอ่าน เป็นต้น
ชื่อหนังสือ : InDesign essential
ชื่อผู้แต่ง : เกียรติพงษ์ บุญจิตร
Call Number : 006.68 ก854อ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “InDesign essential” เป็นหนังสือเพื่อการเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Indesign สำหรับการจัดรูปเล่ม หนังสือ นิตยสาร โบรชัวร์ โปสเตอร์ และสื่อต่างๆ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในแบบ Maggazine, Pocket Book  E-book และ Digital Publishing และยังได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือสำคัญของ InDesign รวมถึงเทคนิคการทำงานที่จะช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น การสร้างเอกสารให้มีหลากหลายเลย์เอาต์ การแทรกสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และอื่นๆ อีกมากมาย ในไฟล์เดียวกัน เทคนิคการทำงาน กับภาพประกอบแบบต่างๆ การสร้างตาราง การสร้างสไตล์ให้กับข้อความแบบต่างๆ รวมถึงการสร้าง E-Book การ Export ไฟล์งานในลักษณะต่างๆ การสร้างฟอร์มข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถใช้งานได้กับ InDesign CS6 และ InDesign CC

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center