แนะนำหนังสือ 1 มิถุนายน 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2558 BK_1_010658ชื่อหนังสือ : เจดีย์ช้างล้อมกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองและพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง : สุรพล ดำริห์กุล
Call Number :
726.143 ส852จ 2554

รายละเอียด : หนังสือ “เจดีย์ช้างล้อมกับประวัติศาสตร์บ้านเมือง และพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทย” เล่มนี้เป็นงานทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของเจดีย์ช้างล้อม และประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์บ้านเมือง ทั้งในทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม และเป็นที่คาดหวังว่าความรู้ที่ได้ จะทำให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับแบบแผนทางศิลปะสถาปัตยกรรม และเรื่องราวของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเมืองต่างๆ นั้น จะช่วยเสริมประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

 


BK_2_010658ชื่อหนังสือ :  ออมก่อนรวยกว่า
ชื่อผู้แต่ง :  นวพร เรืองสกุล
Call Number :  พ 332.0415 น297อ 2557

รายละเอียด : หนังสือ “ออมก่อน รวยกว่า” เป็นหนังสือที่จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยไขปัญหาในการวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีเริ่มต้นการออมตั้งแต่วันนี้ ด้วยการเริ่มตั้งเป้าหมายว่าควรจะมีเงินออมสักเท่าใดให้เพียงพออยู่อย่างสบายๆ เมื่อเกษียณแล้ว โดยที่ไม่ทำให้ตนเองต้องเป็นทุกข์จากการออม ความกระจ่างกับคำถามที่หลายคนสงสัยในหลายๆ ประเด็น อาทิ “มีเงินเท่าใด ถึงจะพอ” ด้วยการให้สูตรคำนวณการเก็บเงินออมอย่างง่ายๆ โดยคำนวณจากรายได้ และอายุของผู้ออม ซึ่งสูตรการคำนวณนี้จะช่วยให้เราตระหนักรู้อยู่เสมอว่าขณะนี้เราควรมีเงินเก็บออมเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้หลงใช้จ่ายจนเกินตัว นอกจากการออมเงินแล้ว การทำเงินให้งอกเงยผลิดอกออกผลด้วยดอกเบี้ย โดยการลงทุนด้านการออมเงินที่มีอีกหลากหลายประเภท นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ปกครองปลูกฝังนิสัยรักการออมและการรู้จักคุณค่าของเงินให้แก่บุตรหลาน ให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่โลกแห่งการทำงานได้เตรียมตัวและวางแผนออมเงินตั้งแต่เริ่มมีรายได้ เพราะยิ่งเริ่มออมเงินเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้รวยเร็วขึ้นเท่านั้นอีกด้วย

 


BK_3_010658ชื่อหนังสือ : หลักการเตรียมยาทั่วไป (สำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม)
ชื่อผู้แต่ง :  รวีวรรณ ช่วยบำรุง
Call Number :  615.1 ร275ห 2557

รายละเอียด : หนังสือ “หลักการเตรียมยาทั่วไป (สำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม)” มีเนื้อหาที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบยาเตรียมทั่วไป ตัวยาสำคัญและสารปรุงแต่งยา ลักษณะรูปแบบยาเตรียมแต่ละประเภทตลอดจนวิธีการเตรียมยาเตรียมทั่วไป ทั้งยาน้ำสารละลาย ยาน้ำกระจายตัวคอลลอยด์ ยาแขวนตะกอน ยาอิมัลชัน ยาโลชันและลิมิเมนต์ ยาครีม ยาขี้ผึ้ง ยารูปแบบของแข็ง และยารูปแบบอื่นๆ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

 

 

 


BK_4_010658ชื่อหนังสือ : สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย
ชื่อผู้แต่ง :   ระพีพรรณ คำหอม
Call Number : 361 ร245ส 2557

รายละเอียด : หนังสือ “สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย” เล่มนี้เป็นหนังสือที่จะพาผู้อ่านเข้าไปใกล้กับเรื่องราวของสวัสดิการสังคมโดยไม่รู้ตัว  ด้วยการทำความรู้จักกับเรื่องราวของสวัสดิการสังคม ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นของแนวคิด ทฤษฎี การจัดสวัสดิการสังคมของต่างประเทศและประเทศไทย ตลอดจนข้อท้าทายต่อการเปลี่ยนสวัสดิการสังคมไทย โดยสอดแทรกกรณีศึกษา และผลงานวิจัยที่ได้ศึกษา มาใช้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจต่อเนื้อหาสาระในแต่ละบท เพราะทุกก้าวของชีวิตจะมีเรื่องราวของการจัดสวัสดิการสังคมอยู่ โดยเนื้อหาภายในเล่มเหมาะหรับ     การเรียนการสอนวิชาแนวคิดและทฤษฎีปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ระดับปริญญาตรี ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 

 

 


BK_5_010658ชื่อหนังสือ : การออกแบบการทำงาน
ชื่อผู้แต่ง : จิตรา รู้กิจการพานิช
Call Number :  658.54 จ456ก 2557

รายละเอียด : หนังสือ “การออกแบบการทำงาน” เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ดี ที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน ควรเอาใจใส่เพราะจะทำให้การทำงานในองค์กรนั้นมีความราบรื่นได้ผลงานที่ดี พนักงานทำงานอย่างมีความสุขเพราะการออกแบบการทำงานนั้นได้คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ สาระต่างๆ ภายในหนังสือเล่มนี้ได้อิงตามหลักวิชาการและผลงานวิจัยที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งศาสตร์ด้านวิศวกรรมและการจัดการ ภาษาที่ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถใช้เป็นคู่มือในการออกแบบการทำงานและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวของตนเอง เรื่องการทำงานภายในองค์กร และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งอาจารย์ นิสิต นักศึกษาหรือผู้สนใจทำการวิจัย สามารถนำไปขยายผล พัฒนาต่อยอดและอ้างอิงทางวิชาการได้

 

 


BK_6_010658ชื่อหนังสือ : ใช้งานอย่างมืออาชีพ Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ
Call Number :  005.369 ด211ช 2557

รายละเอียด : ในหนังสือ “ใช้งานอย่างมืออาชีพ Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ ได้คัดเลือกหัวเรื่องที่เป็นหัวใจหลักอันโดดเด่นของ Excel 2010 เอาไว้ครบทุกด้าน  ตั้งแต่การวาง แผนการจัดเก็บข้อมูล การจัดรูปแบบ การนำมาใช้งาน การคำนวณตัวเลขด้วยสูตรธรรมดา ไปจนถึงการใช้ฟังก์ชันคำนวณขั้นสูง ในด้านการเงิน การออม หาค่างวด ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา ค้นหาเป้าหมายที่เหมาะสม หรือสร้างเงื่อนไขในการคำนวณโดย อัตโนมัติ รวมถึงการนำตัวเลข มาวิเคราะห์ด้วยสูตร กราฟ แผนภาพ (SmartArt) รายงาน PivotTable, PivotChart และ Slicer ครบถ้วนกับการนำไปใช้งานที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้กับ Excce  ทุกเวอร์ชัน

 

 

 


BK_7_010658ชื่อหนังสือ : คิดเรื่องกฎหมาย โทรคมนาคม กับ ดร.สุทธิพล
ชื่อผู้แต่ง : สุทธิพล ทวีชัยการ
Call Number : พ 343.0994 ส773ค 2557

รายละเอียด : หนังสือ “คิดเรื่องกฎหมาย โทรคมนาคม กับ ดร.สุทธิพล” เล่มนี้ได้รวบรวมผลงานเเละแนวคิด ตลอดจนอุปสรรควิธีการฟันฝ่าปัญหาเเต่ละเรื่องไว้อย่างละเอียด เพื่อเป็นเเรงบันดาลใจให้นักกฎหมายรุ่นหลังๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักกฎหมายสามารถศึกษากรณีปัญหาอุปสรรค ที่เป็นตัวดึงไม่ให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเติบโต ตลอดจนเรียนรู้บทเรียนปัญหา การนำข้อกฎหมายไปใช้ เเต่การใช้กฎหมายเพื่อการเเก้ไขปัญหานั้น ทำอย่างไรจึงจะเสริมสร้างความเจริญเติบโต สร้างสมดุลให้กับทั้งนักลงทุน ผู้ให้บริการ ผู้บริโภค กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทาน ไปสู่ระบบการออกใบอนุญาต ที่ไม่เคยมีวิธีการให้ดำเนินการช่วงรอยต่อของการหมดอายุสัมปทานระบุไว้ในกฎหมาย ถ้าเป็นคุณจะหาทางออกอย่างไร ที่ไม่โน้มเอียงไปตามกระเเสนักวิชาการบางคนที่อ้างตัวเป็นกูรู ทั้งๆ ที่ไม่รู้จริงเเละเป็นเพียงผู้พิพากษ์วิจารณ์เท่านั้น ชื่อ

 

 

 


BK_8_010658

หนังสือ : วิธีข้าวและเทคโนโลยีการผลิต 
ชื่อผู้แต่ง : บุญหงษ์ จงคิด 
Call Number : 633.18 บ594ข 2557

รายละเอียด : ตำรา “ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต” เล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตำราที่ให้ความรู้เรื่องข้าวฉบับที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง เนื้อหานอกจากจะประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยและประสบการณ์เรื่องข้าวของตัวผู้เขียนเองแล้ว ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านคุณค่าอาหาร วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นตำราที่เหมาะในการค้นคว้าหาความรู้สำหรับนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตลอดจนผู้มีความสนใจในเรื่องข้าวโดยทั่วไป

 

 

 


BK_9_010658ชื่อหนังสือ : การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
ชื่อผู้แต่ง : ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
Call Number : 662.88 ว275ช 2558

รายละเอียด :  หนังสือ “การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี” เล่มนี้ประกอบด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลายชนิดพร้อมกับตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้จะช่วยให้ทั้งครูและผู้มีเรียนมีอิสระในการเลือกรับข้อมูลความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่เพียงอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม แต่เป็นการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ทันสมัยและไม่มีขอบเขต   อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศนั้น ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี จึงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


BK_10_010658

ชื่อหนังสือ : ระบบสาธารณสุขและการวางแผนงานสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง : พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
Call Number : 362.1 พ868ร 2557

รายละเอียด : การสาธารณสุขมีความสำพันธ์เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนทุกคน ทั้งผู้ที่สุขภาพดีและผู้ที่มีปัญหาความเจ็บป่วย งานสาธารณสุขจึงได้ครอบคลุมถึงการป้องกันโรคและการธำรงรักษา และการส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงวัยของชีวิต หนังสือ “ระบบสาธารณสุขและการวางแผนงานสาธารณสุข” จึงเป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง มีเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วน จัดลำดับหัวข้อและรายละเอียดต่างๆ มีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย มีทั้งแนวคิดและองค์ประกอบต่างๆ ในระบบสาธารณะสุข และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการการศึกษา ค้นคว้า สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานสาธารณะสุข นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

 

 

 


BK_11_010658ชื่อหนังสือ : คู่มือการอ่านงบการเงินฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง : วิคคา, มิเซล
Call Number : พ 657.3 ว512ค 2557

รายละเอียด : หนังสือ “คู่มือการอ่านงบการเงินฉบับสมบูรณ์” เป็นหนังสือที่ทำให้ผู้อ่าน อ่านแล้วสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง แม้สภาวการณ์ต่างๆ จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นโลกก็ตาม นั่นก็คือ การศึกษา   งบการเงินของบริษัทหนึ่งๆ ที่คุณคิดจะลงทุนในหุ้นเอาไว้ให้ดี เพราะหากคุณศึกษางบการเงินมาอย่างดี จะทำให้คุณได้   หุ้นที่มีพื้นฐานดีเอาไว้ลงทุน และเมื่อได้หุ้นพื้นฐานดีจากการค้นหาด้วยการอ่านงบการเงินแล้ว แม้สภาวะตลาดจะผันผวน     แค่ไหน ราคาหุ้นที่คุณเลือกแล้วจากการอ่านงบการเงินอาจจะตกลงบ้าง แต่ที่สุดแล้วหุ้นของคุณก็จะกลับขึ้นมาอีกครั้ง นั้น      ก็เพราะคุณได้หุ้นที่มีพื้นฐานดีจากการอ่านงบการเงินนั่นเอง

 

 

 


BK_12_010658ชื่อหนังสือ : กว่าจะเป็นวิศวกร
ชื่อผู้แต่ง : –
Call Number : พ 620 ก321 2557

รายละเอียด : นี่คือหนังสือที่คนฝันอยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ควรพลาด เนื้อหาในเล่มอัดแน่นไปด้วยประสบการณ์ตรงอันหลากหลายจากรุ่นพี่ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ เคลียร์คำถามคาใจที่คนอยากเรียนวิศวะฯ ต้องอย่างรู้ สำรวจสาขาและมหาวิทยาลัยโดยรวบรวมไว้แน่นที่สุด ด้วยข้อมูลมากกว่า 20 สาขา ครบทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน สำรวจหนทางสอบเข้าวิศวะฯ รายละเอียดรับตรง โควตา แอดมิชชั่น วิธีรับมือการสอบตรงและสัมภาษณ์ สถิติคะแนนแอดมิชชั่นอัพเดทล่าสุด รวมข้อมูลรับนักศึกษาแยกตามสถาบัน จำนวนรับและสัดส่วนแยกตามมหาวิทยาลัย ทั้งรับตรง โควตา โครงการพิเศษ แอดมิชชั่น สำรวจวิชาเรียน วิชาพื้นฐานปี 1 วิศวะฯ เจาะลึกวิชาเฉพาะปี 2-4 ของสาขายอดฮิต ชอบไม่ชอบ โหดไม่โหด พิสูจน์กันที่บทนี้ พร้อมบทสัมภาษณ์ของรุ่นพี่แต่ละสาขากับชีวิตการทำงานบนเส้นทางวิศวกรมืออาชีพ

 

 

 


แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center